Εκδήλωση της ΕΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISES’ NETWORK”

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων του έργου  CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISESNETWORK με ακρωνύμιο  CIDE-NET”, του οποίου συντονιστής είναι η ΕΕΔΕ. Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από  την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό. Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΕ, η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς/ οργανισμούς: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος- Ελλάδα, Union of Private Bulgarian Entrepreneurs (VAZRAZDANE)- Βουλγαρία, Union of Albanian Business- Αλβανία , Business Confederation of Macedonia- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού- Κύπρος. Η Διεθνής Ημερίδα Λήξης του έργου “CIDENET” - “Creative and Innovation Driven EnterprisesNetwork, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων,   Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 11144, Αθήνα με ελεύθερη είσοδο.

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με της υιοθέτηση των αρχών της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας στην παραγωγή, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.  Για την  επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής σε 60 ωφελούμενους, από κάθε συμμετέχουσα στο έργο χώρα, δηλαδή συνολικά σε 300 ωφελούμενους. Οι δράσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής:

  • Διενέργεια έρευνας σε όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες σχετικά με τη διερεύνηση των αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση αρχών και πρακτικών καινοτομίας και δημιουργικότητας,
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,
  • Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας,
  • Εκπαίδευση και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του έργου, με σκοπό την προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Project co-funded by the European Union and
National Funds of the participating countries