Σαρωτικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ από το 2014

Στο στόχαστρο οι φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών σε σχέση με τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών και τον ΦΠΑ

Από τον 
Νάσο Χατζητσάκο

Aπό κρησάρα, μέσα από τη διαδικασία αντιπαραβολής με τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, περνούν πρώτη φορά, μαζικά, οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών που έχουν εκδοθεί από το 2014 και μετά, ούτως ώστε να εντοπιστούν και να ελεγχθούν περιπτώσεις που παρουσιάζουν ασυμφωνίες και αποκλίσεις, σύμφωνα με κατεπείγουσα εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, «διενεργείται για πρώτη φορά συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής». Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, «αναρτώνται προς αξιολόγηση -στην εφαρμογή Discoverer Viewer του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Elenxis- υποθέσεις που αρχικά αφορούν το φορολογικό έτος 2014, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας των ως άνω καταστάσεων φορολογικών στοιχείων κατά τα προεκτεθέντα».

Απώτερος στόχος

«Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογουμένων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και, κατ’ επέκταση, τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014 από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες» αναφέρεται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και τα ευρήματα στη συνέχεια αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis, αφού κατηγοριοποιηθούν ως προς τον βαθμό ενδιαφέροντος αναφορικά με τις ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών μπορούν και αξιολογούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται, ούτως ώστε να εντοπίζουν τυχόν ασυμφωνίες και αποκλίσεις μέσα από τη διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών - πελατών και τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και στη συνέχεια να επιλέγουν τις περιπτώσεις που θα ελέγξουν. Περαιτέρω, επισημαίνεται στην εγκύκλιο Πιτσιλή, «ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης επί των πραγματικών περιστατικών που διέπουν εκάστη υπόθεση, δύναται να ορίζονται επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα».

Επίσης, χθες, με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σε σχέση με τον συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο θα υπόκειται το «περιβαλλοντικό τέλος» που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος, σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται τα εξής: «Η τιμή του καταναλωθέντος ύδατος διαμορφώνεται και από το ποσό του “περιβαλλοντικού τέλους”, δηλαδή το “περιβαλλοντικό τέλος” συνδέεται άμεσα με την παράδοση του νερού και επομένως προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία των τιμολογίων παροχής ύδατος, αποτελεί δηλαδή μέρος της αντιπαροχής που λαμβάνεται από τους τελικούς χρήστες για την παράδοση νερού και συνεπώς υπάγεται σε ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή, ήτοι 13%».