Νόμος είναι το... δίκιο του επενδυτή!

Αστερίσκοι με τις παρεκκλίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και τους ελέγχους- εξπρές για τις επιδοτήσεις των σχεδίων

Fast track διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του επιχειρείν, αλλά και δυνατότητα παράκαμψης της πολεοδομικής νομοθεσίας, με στόχο την απεμπλοκή επενδύσεων, φέρνει το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για λίγες μόνο ήμερες (έως τις 17 Σεπτεμβρίου) ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης (φωτό).

Ικανοποιώντας πολλά από τα αιτήματα που έχουν θέσει κατά καιρούς οι υποψήφιοι επενδυτές, η κυβέρνηση προσαρμόζει τη νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται η έκτακτη παράβαση των πολεοδομικών όρων, η γρηγορότερη καταβολή των επιδοτήσεων χωρίς χρονοβόρους ελέγχους, η επίσπευση των εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.ά.

Δύο είναι τα σημεία του εκκολαπτόμενου νομοθετήματος που θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσει με επιφύλαξη: Το πρώτο αφορά την παρέκκλιση της πολεοδομικής νομοθεσίας για την πραγματοποίηση «στρατηγικών επενδύσεων».

Για αυτές τις επενδύσεις θα «επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Η αιτιολόγηση και η σχετική τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης». Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος άναρχης δόμησης, προς όφελος της επένδυσης ή και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλα αυτά δηλαδή που προστατεύει η υφιστάμενη νομοθεσία που θα παρακάμπτεται!

Το δεύτερο σημείο που χρήζει προσοχής είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διενεργείται ο έλεγχος επενδυτικών σχεδίων. Έπειτα από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ' επιλογήν του φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία. Δηλαδή, ο ίδιος ο επενδυτής θα εγγυάται για την υλοποίηση του έργου, χωρίς αυτό να ελέγχεται από αρμόδια όργανα!

Με άλλη διάταξη οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα επιχειρηματικά πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ' αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση.

Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο δημόσιος φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων.