Λίστα μελλοθανάτων για υπαλλήλους στους υπό κατάργηση οργανισμούς

Με τη σφραγίδα του εφαρμοστικού νόμου έρχονται οι απολύσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς αυτός προβλέπει την αξιολόγησή τους από το ΑΣΕΠ και την τοποθέτησή τους σε έναν πίνακα «εργασιακής εφεδρείας», όπως έχει αποκαλύψει η «δημοκρατία».

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου», τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νομικών προσώπων που καταργούνται ή συγχωνεύονται εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.).

 

Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί έπειτα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της απόφασης.

 

Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζον αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του, ενώ προφανώς όσοι δεν καταφέρουν να περάσουν την αξιολόγηση θα βρεθούν εκτός Δημοσίου.

 

Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης το ανωτέρω προσωπικό:

 

α) εφόσον συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα κατάταξης.

 

β) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση με την ίδια σχέση εργασίας εφόσον υπάρχουν αιτήματα για πλήρωση τακτικών θέσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε ποστό 10% των ετήσιων προσλήψεων με βάση τα απολογητικά στοιχεία του προηγούμενου έτους,

 

γ) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα,

 

δ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, εφόσον υποβάλει αίτηση,

 

ε) μπορεί κατ' εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελούσια έξοδο με βάση ειδικό πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

 

Επιπλέον ο εφαρμοστικός νόμος επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας τις αποκαλύψεις της «δημοκρατίας», καθώς:

 

1. Ο λόγος 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις για το 2011 γίνεται 1 προς 10 και για τα υπόλοιπα χρόνια ως το 2015 επανέρχεται σε 1 προς 5.

 

2. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό 50% σε σχέση με τις αντίστοιχεςεγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα 10% κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.

 

3. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1-1-2009 πραγματοποιείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας ως την 31-12-2015!

 

4. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο σε ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του ως και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια ως πέντε έτη.

 

 

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

Ετικέτες: