Μέγα deal με τους φοροφυγάδες

Η κυβέρνηση τους... κλείνει το μάτι, κάνοντας σκόντο στα πρόστιμά τους

Το... μάτι στους φοροφυγάδες κλείνει και πάλι το υπουργείο Οικονομικών, που είναι διατεθειμένο να «κουρέψει» πρόστιμα και προσαυξήσεις σε φοροφυγάδες, οι οποίοι θα προχωρήσουν οικειοθελώς σε αποκάλυψη των πραγματικών εισοδημάτων τους!

Ειδική ρύθμιση, που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ακόμη και μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου! Με τον τρόπο αυτόν τούς δίνει την ευκαιρία να γλιτώσουν από τα βαριά πρόστιμα που επισύρουν οι διαπιστούμενες κατά τους ελέγχους παραβάσεις της μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή της υποβολής ανακριβών δηλώσεων!

Εφόσον από τη δήλωση αυτή προκύψει επιπλέον ποσό φόρου για καταβολή και το ποσό αυτό εξοφληθεί εφάπαξ, μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται, καταρχάς, από το διαδικαστικό πρόστιμο των 100-500 ευρώ που προβλέπει το άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και θα πληρώνει ως πρόστιμο μόνο ένα ποσό μεταξύ του 6% και του 30% της προκύπτουσας πρόσθετης διαφοράς φόρου, και όχι το 10%-50% επί της διαφοράς αυτής, που προβλέπει η νομοθεσία για τις παραβάσεις της μη υποβολής δήλωσης ή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Το πρόστιμο, δηλαδή, θα είναι μειωμένο κατά 40%.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (1364/2017), σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να είναι άγνωστο το χρονικό όριο εντός του οποίου ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως η έκδοση της εντολής ελέγχου, αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ρυθμίσεις

Οπως ορίζεται στη σχετική διάταξη, οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται αυτές που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς, δικαστικής προσφυγής, τακτικού ένδικου μέσου, αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς, δικαστικής προσφυγής, τακτικού ένδικου μέσου ή αίτησης αναίρεσης.
Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση, αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.