Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα στην πρακτική

Για τους σπουδαστές ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑ.Λ.

Πλήρη δικαιώματα σε επίπεδο ασφάλισης, σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης έχουν οι μαθητευόμενοι «εργαζόμενοι», οι οποίοι σπουδάζουν σε ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑ.Λ. και πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με νεότερη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριμένα, οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί για όλο το χρονικό διάστημα μαθητείας σε χώρο εργασίας.

Οι εργοδότες στους οποίους «μαθητεύουν» οι σπουδαστές αυτοί παρέχοντας και εργασία βαρύνονται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο (όπως για βαρέα και ανθυγιεινά).

Επιδότηση

Επιπλέον, οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν την ανάλογη επιδότηση για τις ημέρες κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων. Μάλιστα, στις περιπτώσεις κανονικής άδειας υποχρεούνται να αποδίδουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους.

Το ποσοστό ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων «εργαζομένων» σε ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑ.Λ. ανέρχεται στα 17,12 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών και στα 19,64 ευρώ για τους μεγαλύτερους. Ενα μέρος του ποσού της αποζημίωσης επιδοτείται από το υπουργείο Παιδείας (11 ευρώ την ημέρα για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14 ευρώ για τους μεγαλύτερους) και το υπόλοιπο καταβάλλεται από τους εργοδότες.