Με ποιους όρους δίνονται συντάξεις αναπηρίας από το τ. ΝΑΤ

Εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, οι αναπηρικές συντάξεις από το τέως ΝΑΤ θα συνεχίσουν να χορηγούνται με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν προ του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387 του 2016).

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο, «δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί νέοι ενιαίοι κανόνες για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΝΑΤ συνταξιοδοτούνται λόγω ανικανότητας» με τις διατάξεις που ίσχυαν και πριν από την ένταξη του ταμείου κύριας σύνταξης των ναυτικών στον ΕΦΚΑ, δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2017.

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η προγενέστερη του ν. 4387/2016 διάταξη, βάσει της οποίας για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρικής «απαιτείται να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει πραγματοποιηθεί θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ μηνών μέσα στην τελευταία τετραετία προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας».

Ως προς το ποσό της υπολογιζόμενης σύνταξης, από 13 Μαΐου 2016 και μετά οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας θα λάβουν ως κύρια σύνταξη το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης των 345,6 ευρώ που δικαιούνται, ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας.