Οι 3+1 αλλαγές για τις μισθώσεις μέσω Airbnb

Aλλαγές στους όρους που έθετε απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή...

...αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb (και σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες), στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, επέρχονται με νεότερη απόφαση του επικεφαλής της Αρχής. Με την εν λόγω απόφαση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Η ημερομηνία μέχρι την οποία ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης οριστικοποιεί την εικόνα του μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
• Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1/1/2018 έως τις 30/11/2018 εγγράφονται στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2018.
• Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής έως τις 30/11/2018 για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής για το ίδιο, ως άνω, διάστημα.
• Για αναχώρηση μισθωτή από 1/11/2018 και μέχρι 30/11/2018 υποβάλλεται δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20/12/2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1187/2017.