Αγρότες: Δύο επιλογές για τον ΦΠΑ!

Αφορά τους νέους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ή στην κανονική καταβολή του φόρου

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς έχουν οι νέοι αγρότες, δηλαδή οι αγρότες που αρχίζουν την άσκηση αγροτικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πάντως, ο αγρότης που πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, όπως οι υπόλοιποι υποκείμενοι του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Αρκεί η εγγραφή του στο Μητρώο TAXIS αγροτών, που μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την πρώτη αίτηση επιστροφής του φόρου (δηλαδή από την 1 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους), με την υποβολή του εντύπου Μ0. Επίσης, ο συγκεκριμένος αγρότης χρησιμοποιώντας το έντυπο δήλωσης διακοπής εργασιών μπορεί να απενταχθεί από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε, χωρίς την επιβολή προστίμου, αρκεί να μην έχει λάβει την κατ' αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητεί την απένταξη.

Το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι προαιρετικό καθεστώς και απαλλάσσει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό από τις υποχρεώσεις που έχουν όσοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή από τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοσης στοιχείων και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
Δηλαδή, η επιστροφή δεν γίνεται με βάση τις πραγματικές αγορές που πραγματοποίησε ο αγρότης ή τις πραγματικές υπηρεσίες που έλαβε, αλλά γίνεται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή επιστροφής επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων παραγωγής του και παροχών αγροτικών υπηρεσιών του, τα οποία προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά.

Για να λάβει την επιστροφή ο αγρότης, κατά τα προαναφερθέντα, υποβάλλει, εφόσον το επιθυμεί, μια δήλωση-αίτηση επιστροφής. Ο κατ' αποκοπή συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ που ισχύει για αιτήσεις επιστροφής είναι 6%. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους.

Για τον ΦΠΑ που επιβαρύνει τις αγορές αγαθών ή τις λήψεις υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης οι αγρότες δικαιούνται επιστροφή του ΦΠΑ από το Δημόσιο, το οποίο τους καταβάλλει ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στον φόρο.