Μπλόκο από τα ΚΤΕΟ σε επικίνδυνα οχήματα!

Θα μπορούν να επιβάλουν ακινητοποίηση του Ι.Χ. με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, παρουσία αστυνομικού οργάνου

Νέοι «μπελάδες» για όσους οδηγούν οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες) τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για κυκλοφορία. 

Οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών ΚΤΕΟ θα μπορούν να επιβάλουν την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για να αποτρέψουν την κυκλοφορία του. Για την αποφυγή προστριβών, η αφαίρεση θα γίνεται παρουσία αστυνομικού οργάνου.
Μετά την αφαίρεση, ο οδηγός το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να μεταφέρει το όχημα στο συνεργείο «με ασφαλή τρόπο», ενώ η επιστροφή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων θα γίνεται μόνο ύστερα από επανέλεγχο και αφού διαπιστωθεί ότι το όχημα κατέστη ασφαλές για να κυκλοφορήσει.

Σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (892/19) που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, καθορίζεται διαδικασία ακινητοποίησης οχηµάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Μέχρι σήµερα, στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ήταν εξαιρετικά σπάνιες οι ακινητοποιήσεις επικίνδυνων οχηµάτων, παρά το γεγονός ότι υπήρχε τέτοια πρόβλεψη από το 2013.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την απόφαση, σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήµατος (αρχικός, περιοδικός, εκούσιος, έκτακτος, ειδικός και επανέλεγχος) σε ΙΚΤΕΟ διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, αυτό θα ακινητοποιείται, δηλαδή θα αφαιρούνται επι τόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για µοτοσικλέτα).

Μέχρι το συνεργείο

Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήµατος. Ο δε ενδιαφερόµενος µπορεί να το µετακινήσει µόνο µέχρι το συνεργείο επισκευής, µε µέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία, και µετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ, προκειµένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Η αφαίρεση των προαναφερόµενων στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται από αστυνοµικό όργανο, το οποίο θα ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτόν. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόµενο σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την αστυνοµική Αρχή στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτήν που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόµενο.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόµενο θα γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρµοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, µε την προσκόµιση ∆ΤΕ, χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις, από το ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Εφόσον στο εκδιδόµενο ∆ΤΕ δεν θα σηµειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ θα χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήµα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ), το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.