Εξαιρέσεις από την καταβολή εισφορών Υγείας προς τον ΕΦΚΑ

Αφορούν περιπτώσεις με διαδοχική ασφάλιση

Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εξαιρεθούν από την καταβολή εισφορών Υγείας προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον εμπίπτουν στη διαδοχική ασφάλιση και καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο Ταμείο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, «ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους, του ενός, Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας». 

Ετσι, σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη κάθε ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, κατόπιν αίτησης, την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός ΕΦΚΑ καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά. Στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων περί εξαίρεσης καταβολής εισφορών από τον κλάδο Υγείας του ΕΦΚΑ εμπίπτουν οι εξής ασφαλισμένοι:

1 Οσοι ασφαλίζονται παράλληλα στον κλάδο υγείας των πιο κάτω φορέων, οι οποίοι νοούνται ως φορείς ασθενείας και δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ:

• Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ.
• Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.
• Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας.
• Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος.
• Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2 Οσοι καταβάλλουν εισφορές Υγείας στους συγκεκριμένους φορείς.

Η διάρκεια της εξαίρεσης (φυσικά, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης) για τους ενεργούς ασφαλισμένους είναι δωδεκάμηνη και λήγει την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του δωδέκατου μήνα. Δυνατότητα παράτασης της εξαίρεσης παρέχεται εφόσον υποβληθεί εκ νέου σχετικό αίτημα, εντός 12 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εξαίρεσης. Σημειώνεται ότι αιτήσεις εξαίρεσης που έχουν υποβληθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 εξετάζονται με βάση όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Ν. Χατζητσάκος