Με ομόλογα και μετοχές δίνουν τη «Χρυσή Βίζα»

Ποιοι και πόσα μπορούν να επενδύσουν για να την αποκτήσουν

Τη δυνατότητα να αποκτούν «Χρυσή Βίζα» (Golden Visa) και άδεια διαμονής στην Ελλάδα θα έχουν από τον προσεχή Ιούνιο όσοι επενδύουν όχι μόνο στην αγορά γης, αλλά και σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια ή εμπιστεύονται μεγάλου ύψους καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία Κοινοτική Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, φέρνει τα πάνω κάτω στο καθεστώς της «Golden Visa», διευρύνοντας τις επενδύσεις που εξασφαλίζουν τη βίζα, αλλά και αυξάνοντας τον αριθμό των επενδυτών που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα και να λαμβάνουν άδεια διαμονής.

Στο εξής, θα επιτρέπεται η διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις εξής κατηγορίες:

•Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.
•Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), που έχει σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα.
•Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών.
•Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια λήξης κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
•Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
•Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ.
•Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.