Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

23+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών

Δύο ευκαιρίες για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο παρέχει σήμερα η Εφορία σε όσους έχουν ανοιχτά χρέη, οι οποίες προστατεύουν τον πολίτη από κατασχέσεις εισοδημάτων και ακινήτων. Η ένταξη όμως ενός φορολογουμένου σε κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις δεν σημαίνει και πάγωμα των προσαυξήσεων για τα παλιά χρέη του, όπως φαίνεται από την εσωτερική εγκύκλιο-οδηγό που εστάλη πρόσφατα στις ΔΟΥ και παρουσιάζει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία».

Οπως αποκαλύπτεται σε οδηγό που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες, οι προσαυξήσεις στα ληξιπρόθεσμα χρέη συνεχίζουν να επιβάλλονται μειωμένες κατά 30%.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή ασφαλιστικού βοηθήματος μπορεί να γίνει από 1.000 ευρώ και επάνω, ενώ προσδιορίζεται ότι η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό του ακινήτου. Το Δημόσιο μπορεί να βάλει χέρι σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις, ακίνητα αλλά και απαιτήσεις στα χέρια τρίτων, όπως ενοίκια, επιδοτήσεις ή γενικότερα πληρωμές που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης από τρίτους, προκειμένου να ανακτήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν έχουν μπει σε ρύθμιση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σχετικά με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αναφέρεται ότι μπορούν να επιστρατευτούν εφόσον το χρέος υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ενώ για τους μισθούς και τις συντάξεις ισχύει όριο προστασίας αποδοχών έως 1.000 ευρώ τον μήνα.

Ο οδηγός που παρουσιάζει η «κυριακάτικη δημοκρατία» δίνει απαντήσεις στα παρακάτω 25 ερωτήματα:

– Τα ληξιπρόθεσμα χρέη επιβαρύνονται ή όχι με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, α) κατά την υπαγωγή τους σε ρύθμιση νόμου, β) κατά την υπαγωγή τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής;

α) Εξαρτάται από το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου (το ορίζει η ίδια η διάταξη). Για παράδειγμα, οι βεβαιωμένες οφειλές μέχρι 30/09/2010 ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.3888/2010 σε μηνιαίες δόσεις από δύο έως 45 με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό από 95% έως 50%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγονται από τον οφειλέτη.

Γενικότερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δύναται να υπαχθούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98 όπως ισχύουν.

β) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εξακολουθούν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με μειωμένο ωστόσο ποσοστό, έναντι της ισχύουσας κατά 30% και με την προϋπόθεση της συνέπειας του οφειλέτη ως προς την καταβολή των μηνιαίων δόσεων.

Επίσης, παρέχεται έκπτωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στην τελευταία δόση της διευκόλυνσης μέχρι ποσοστού 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής που υπάγεται σε αυτή.

Ακόμη, οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό συντάξεων, αποδοχών και λοιπών βοηθημάτων, που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης διευκόλυνσης και εντεύθεν.

γ) Η απαλλαγή από την πληρωμή του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή από την ημερομηνία χορήγησης της διευκόλυνσης και μετά, καθώς και η απαλλαγή από την πληρωμή του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται πλήρως, παρέχονται μόνο στην πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, στην οποία περιλαμβάνεται και η επανεξέταση αυτής για αύξηση του αριθμού των δόσεων.

– Σε περίπτωση απώλειας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

Η επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση είναι δυνατή μόνον εάν το προβλέπει η διάταξη του νόμου.

Σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης δύο ακόμη διευκολύνσεων.

Στη ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 προβλέπεται η επανένταξη με προϋποθέσεις σε λιγότερες ή περισσότερες δόσεις.

– Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λπ. στους δικαιούχους;

α) Οταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οι τυχόν απαιτήσεις κατά του Δημοσίου πρέπει να συμψηφιστούν αυτεπάγγελτα. Ο συμψηφισμός συντελείται με τις προσαυξήσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων.

β) όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι κάτω των πέντε ευρώ, εκτός και αν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

– Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας;

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

α) Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής, για ποσά ύψους άνω των 1.500 ευρώ.

β) Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.

γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά

δ) Για τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Δεν απαιτείται για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.

ε) Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων τόσο από τον εκχωρητή ή τον ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

στ) για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημόσιων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων αυτών και Επιχειρήσεων ή Οργανισμών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από διατάξεις νόμων ή Προεδρικών Διαταγμάτων άλλων υπηρεσιών.

– Από πού, πώς και πότε μπορεί να χορηγηθεί το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας;

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με τη διαδικασία παροχής τηλεομοιοτυπίας, με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσομένου με πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Για τη χορήγησή του λαμβάνονται υπόψη:

-οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής.

-Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.

-Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης ΦΠΑ.

-Η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει έναν μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η υπογραφή του προϊσταμένου της ΔΟΥ για το θέμα αυτό. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος.

– Μέχρι πότε ισχύει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας;

1. H ισχύς τού αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό.

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε έναν μήνα, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

– Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο;

α) Στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

β) Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται και όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

i) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων και

ii) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

– Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

– Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (από μία ή περισσότερες πηγές), λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

– Πότε παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής αξίωσης κατά του Δημοσίου;

α) Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από της καταβολής.

β) Χρηματική απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής υπόκειται σε παραγραφή πέντε έτη από την έκδοση αυτού.

– Οι ΔΟΥ μπορούν να εισπράξουν οφειλές νομικών προσώπων και τρίτων;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει την είσπραξη των οφειλών τρίτων.

– Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωμένες στις ΔΟΥ;

Είναι δυνατή η ρύθμιση από τα αρμόδια όργανα οφειλών προς τρίτους, βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και ισχύει ό,τι και για τα χρέη προς το Δημόσιο.

– Μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για την είσπραξη οφειλών υπέρ τρίτων και νομικών προσώπων βεβαιωμένων στις ΔΟΥ;

Ναι, μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για είσπραξη των οφειλών υπέρ τρίτων και νομικών προσώπων, εκτός από κατάσχεση σε μισθούς και συντάξεις.

– Μπορούν να ρυθμιστούν χρέη πτωχών οφειλετών προς το Δημόσιο;

Ναι, με τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω της επιτροπής του άρθρου 9 ν.2386/96, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του ΚΕΔΕ που προστέθηκε με το άρθρο 19 ν.3522/06, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ (σχετ. εγκύκλιος 1065481/5617/0016/13.11.03-ΠΟΛ 1118 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 1114305/8860/0016/28.12.06 – ΠΟΛ 1148).

β) μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, όταν το σύνολο της βασικής οφειλής είναι μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ και

γ) μέσω των εκάστοτε αρμόδιων, αναλόγως ποσού, οργάνων για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 14 ν. 2648/1998, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επ. του ως άνω νόμου.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ ή Τελωνεία.

– Μπορεί ένας οφειλέτης για το οποίον έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως, αντίστοιχα, ίσχυαν πριν από τον ν. 4013/2011 και μετά τον νόμο αυτό) να ζητήσει τη συμμετοχή του Δημοσίου στη σχετική συμφωνία;

Ναι. Οι αιτήσεις για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνίες συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Οι ποινικές διώξεις και τα στεγαστικά επιδόματα φοιτητών

– Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, για το οποίο μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη οφειλέτη;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

– Συμψηφίζεται το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών;

Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών δεν συμψηφίζεται. Αυτό προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.3220/2044 (ΦΕΚ 15Α/2004) «Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών δεν κατάσχεται» και από το άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα, «ό,τι δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται».

– Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο στην ειδική περίπτωση που ο οφειλέτης έχει πετύχει, χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, τη σύναψη συμφωνίας συνδιαλλαγής με πιστωτές του (σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν από τον ν. 4013/2011) και η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο;

Ναι, μέσω της επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43Α’), η οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί στον υπουργό Οικονομικών, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974 ΦΕΚ 90 Α’, όπως ισχύει). Η αίτηση ρύθμισης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

– Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.

Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν επιβληθεί μέχρι και 31/12/2006 για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τον χρόνο της επιβολής τους μικρότερες του ποσού των 300 ευρώ, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη και εφόσον εξοφληθούν τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης

Η έκθεση κατάσχεσης, οι πλειστηριασμοί και τα μέτρα εκτέλεσης

– Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Οχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.

Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί μετά από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.

Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή (σ.σ.: αυτόν που έχει υποβάλει τη μεγαλύτερη προσφορά) μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

– Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;

Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ τα εξής μέτρα:

• Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

• Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

• Κατάσχεση ακινήτων.

– Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;

Nαι.

– Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Μπορεί να γίνει κατάσχεση πρώτης κατοικίας;

Οχι. Η πρώτη κατοικία «προστατεύεται» από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έως 31/12/2013.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}94{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ