Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021

Απαιτείται η αναγραφή περισσότερων στοιχείων, με βάση τα οποία θα γίνει ο τελικός υπολογισμός του νέου ενιαίου φόρου που αντικαθιστά το χαράτσι

Με «ναρκοπέδιο» μοιάζει φέτος η δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, που καλούνται να υποβάλουν περίπου 1.000.000 ιδιοκτήτες έως τις 30 Μαΐου 2014. Πρόκειται για μια πρόσθετη υποχρέωση των φορολογουμένων, εκτός από τη γνωστή καθιερωμένη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1).

Το Ε9 κρύβει παγίδες, τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να αποφύγουν την πληρωμή υψηλότερου φόρου για την ακίνητη περιουσία τους. Εφέτος απαιτείται η αναγραφή περισσότερων στοιχείων, διότι με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνει ο υπολογισμός του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος αντικαθιστά το γνωστό μας χαράτσι.

Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε9 είναι τα εξής:

Διαγραφή ακινήτων. Τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης αναγράφονται υποχρεωτικά όχι μόνο στην περίπτωση προσθήκης ακινήτου αλλά και στην περίπτωση διαγραφής ακινήτου από την περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου.

Αυθαίρετα: Σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφεται η μεικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

Αγροτεμάχια. Δηλώνονται σε ξεχωριστές γραμμές ανάλογα με το αν είναι ελιές, υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες, βοσκότοποι, μεταλλεία – λατομεία, υπαίθριες εκθέσεις ή χώροι στάθμευσης. Ξεχωριστή γραμμή υπάρχει για αποθήκες και γεωργικά κτίσματα στα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Για πρώτη φορά θα φορολογηθούν αγροτεμάχια, «τακτοποιημένοι» αυθαίρετοι χώροι, τα πατάρια, ακόμη και τα πλατύσκαλα.

Ημιυπόγειοι χώροι – ημιώροφος. Οι ημιυπόγειοι χώροι αναγράφονται ως ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι και ο ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος.

Πατάρι. Το πατάρι προστίθεται στην επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου ανάλογα με τη χρήση του. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα έτος κατασκευής είναι το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα έτος κατασκευής είναι το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

Ενιαία ιδιοκτησία. Κάθε ενιαία ιδιοκτησία αναγράφεται σε μια γραμμή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Κατ’ εξαίρεση, κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο και τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία εξ αυτών. Στη γραμμή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Αν όμως στο υπόγειο ή στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας, αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.

Κτίσματα – οικόπεδα. Σε κάθε περίπτωση αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου επί του οποίου βρίσκονται αυτά.

Ετος κατασκευής. Το έτος κατασκευής του ακινήτου αναγράφεται όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο.

Οριζόντια ιδιοκτησία. Εφόσον υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των κύριων ή βοηθητικών χώρων. Σε περίπτωση που στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται μόνο μεικτή επιφάνεια, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή επιφάνεια, αφαιρείται ποσοστό 10% της μεικτής επιφάνειας. Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται είτε με δύο δεκαδικά ψηφία είτε σε ακέραιο αριθμό.

Συνιδιοκτησία. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας των ακινήτων αναγράφεται με τη χρήση πέντε δεκαδικών ψηφίων.
 

«Τυφλό» κτίσμα. Οταν το κτίσμα έχει πρόσοψη αποκλειστικά σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά, θεωρείται «τυφλό». Οταν το οικόπεδο ή το γήπεδο δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο ή πλατεία, θεωρείται τυφλό.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ως γεωγραφικά στοιχεία αναγράφονται αυτά του βαρυνόμενου ακινήτου, ως επιφάνεια αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος, ως όροφος, πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1 και δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου.

Βοηθητικοί χώροι. Η επιφάνεια βοηθητικών χώρων αποθηκών, κολυμβητικών δεξαμενών και θέσεων στάθμευσης που αποτελούν, κατά τον τίτλο κτήσης ή τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρακολούθημα κτίσματος αναγράφονται στην ίδια γραμμή ως βοηθητικοί χώροι αυτού. Εφόσον δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, η επιφάνεια αυτής θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ.

Διαφορετικά ποσοστά. Οταν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ή διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου, αυτά αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

«Σκελετοί». Οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί αλλά την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός (σκελετός) αυτών, δηλώνονται ως οικόπεδα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί αυτού. Σε περίπτωση όμως που έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο ακίνητο ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και πριν από την έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου, εφόσον προβλέπεται ότι αυτό θα παραδοθεί αποπερατωμένο στον αγοραστή, δηλώνεται ως αποπερατωμένο.

Ποιοι  είναι οι υπόχρεοι

–       Οσοι νομιμοποίησαν ή τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα, ημιυπαίθριους ή άλλους χώρους εντός του 2013, καθώς και όσοι προέβησαν σε «νομιμοποιήσεις» ή «τακτοποιήσεις» εντός των προηγουμένων ετών, αλλά δεν δήλωσαν τα σχετικά στοιχεία στο Ε9 κατά τα αντίστοιχα έτη.

–       Οσοι κατέχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται από τον νέο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μεταξύ των οποίων και όσοι κατέχουν θερμοκήπια, στάβλους, μαντριά, αποθήκες προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής.

Εως 500% πάνω ο «λογαριασμός» για τα έσοδα από ενοίκια του 2013

Αυξημένους φόρους έως και 500% θα κληθούν να πληρώσουν φέτος όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, καθώς με το νέο σύστημα θα φορολογούνται με 10% από το πρώτο ευρώ! Ο νέος τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν άλλα εισοδήματα πλην ενοικίων.

Τα ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2013 και θα δηλωθούν φέτος δεν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων (όπως πέρυσι), αλλά με μια διαφορετική κλίμακα που προβλέπει:

–       Τα πρώτα 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%.
–       Το τμήμα του από ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 33%.

Από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν:

–  Ποσοστό 5% για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό 3% για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.

– Ποσοστό έως 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Αν οι δαπάνες αυτές αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Χαμένοι από το νέο σύστημα φορολόγησης των ενοικίων είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, αφού χάνουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και στο εξής θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Οι επιβαρύνσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων ξεκινούν από τα 500 ευρώ τον χρόνο για ετήσιο εισόδημα έως και 12.000 ευρώ.

Για υψηλότερα εισοδήματα από ενοίκια οι επιπλέον φόροι φτάνουν έως και τα 1.820 ευρώ τον χρόνο. 
Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτων που το 2012 είχε ετήσια εισοδήματα 15.000 από ενοίκια πλήρωσε φόρο 1.240 ευρώ, ενώ, αν το 2013 έχει αποκτήσει ακριβώς τα ίδια εισοδήματα, ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει το 2014 θα φτάσει τα 2.190 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει επιπλέον φόρο 950 ευρώ.

Για τους φορολογουμένους που εισπράττουν πολύ υψηλά ποσά ενοικίων, πάνω από 65.000 ευρώ τον χρόνο, προκύπτουν ελαφρύνσεις, καθώς το νέο σύστημα συμφέρει περισσότερο.

Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε χρόνο από την εκμετάλλευση ακινήτων είτε αυτά έχουν κτίσματα είτε όχι. Τα ακίνητα μπορεί να είναι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.

Οι κυριότερες περιπτώσεις εισοδημάτων από ακίνητα είναι αυτές που αφορούν:

–       Την ενοικίαση ακινήτων.
–       Την υπενοικίαση ακινήτων.
–       Την ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.

Με το νέο σύστημα δεν θα θεωρούνται εισοδήματα από ακίνητα και δεν θα φορολογούνται τα λεγόμενα «τεκμαρτά μισθώματα» από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και χρήση ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα, ενώ δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα και το λεγόμενο «τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοκατοίκηση».

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}38{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ