Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Εγκύκλιος για ρυθμίσεις οφειλών, κατασχέσεις, ενημερότητες αλλά και πλειστηριασμούς

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Παγίδες που κρύβουν πρόστιμα και πρόσθετους φόρους έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών στην περίφημη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Οπως παραδέχεται το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών σε εγχειρίδιο οδηγιών που εξέδωσε για διάφορα θέματα που αφορούν τον φορολογούμενο, για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%, ενώ, εάν ο οφειλέτης τεθεί εκτός ρύθμισης, υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά στο TAXISnet (www.gsis.gr). Στην επιλογή «Εφαρμογές TAXISnet» περιλαμβάνεται η «Ρύθμιση Οφειλών», στην οποία υπάρχουν δύο διαφορετικές φόρμες αίτησης. Επιλέξτε τη φόρμα Ρ2, που αφορά τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Τα στοιχεία των οφειλών και τα στοιχεία του οφειλέτη εμφανίζονται αυτόματα, ζητείται όμως από τον φορολογούμενο να συμπληρώσει στοιχεία σχετικά με τα μηνιαία έσοδα και τα έξοδά του. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση ρύθμισης, το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. Οι δόσεις βγαίνουν αυτόματα, αλλά για να έχει ισχύ η ρύθμιση, μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση στις τράπεζες με τη χρήση της «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)». Προσοχή: Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ., με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.
Αναλυτικά, το εγχειρίδιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις και δίνει διευκρινίσεις σε ενδεχόμενες απορίες πολιτών σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών, για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, για τις κατασχέσεις τους πλειστηριασμούς, για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας κ.λπ.

1) Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
*Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται και πριν από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη οι βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και πρόστιμα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου.
*Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών.
*Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30/6/2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31/12/2012 στις ΔΟΥ και τα τελωνεία οφειλές.

2) Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
Οχι, εάν απωλεσθεί η ρύθμιση, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις.

3) Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και κατ’ εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της ΔΟΥ / Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών, ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, εφόσον το ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

4) Πώς καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;
Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Ειδικότερα, η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 διενεργείται με επιμέλεια του οφειλέτη με πάγια εντολή πληρωμής, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης.

5) Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης της ρύθμισης;
Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης της ρύθμισης, η δόση αυτή προσαυξημένη με ποσό ίσο με το 15% αυτής καταβάλλεται με την επόμενη δόση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτής, και σε διαφορετική περίπτωση, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

6) Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας;
Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:
*Για είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από τον δημόσιο τομέα και δημόσιους υπολόγους, το ποσό των οποίων υπερβαίνει ανά τίτλο πληρωμής τα 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Εάν η απαίτηση έχει εκχωρηθεί, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή όσο και από τον εκδοχέα.
*Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
*Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή διά εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως, εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκυρίους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης.
*Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον δημόσιο τομέα.
*Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

7) Ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;
Ολες οι βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών από συνυποχρέωση/συνυπευθυνότητα του αιτούντα, εφόσον υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ, καθώς και οφειλές στους δήμους που υπερβαίνουν κάποιο ύψος (σήμερα το ύψος αυτό έχει καθοριστεί στα 300 ευρώ).

8) Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας;
*Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΝΠΔΔ, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 (Α΄ 455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013, Α΄ 185).
*Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.
*Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
*Οι δικαιούχοι είσπραξης αμοιβών ή πάγιας αντιμισθίας γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημόσιων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
*Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.
*Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.
*Προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας δεν απαιτείται και προκειμένου για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου.

9) Από πού χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας;
Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ ή ελεγκτικό κέντρο. Ο συναλλασσόμενος απαλλάσσεται ο ίδιος της υποχρέωσης προσκόμισης του αποδεικτικού ενημερότητας στους φορείς και στις υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον αυτό υποστηρίζεται. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) της φορολογικής διοίκησης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

10) Τι αναγράφεται στην αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;
*Αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς.
*Αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας ή η υπηρεσία στην οποία θα κατατεθεί, εφόσον ο φορολογούμενος έχει συνολικές βεβαιωμένες οφειλές μεγαλύτερες των 30 ευρώ και αιτείται το αποδεικτικό για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, αναγράφεται και το συγκεκριμένο ακίνητο με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), εφόσον υφίσταται. Αν το αποδεικτικό αιτείται για είσπραξη χρημάτων, αναγράφονται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί την πληρωμή.

11) Ποια η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού;
Η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή της συναλλαγής για την οποία ζητείται, είναι δύο μήνες, εφόσον δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, και ένας μήνας, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

12) Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο;
Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία βεβαίωση οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας. Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) από το προϊόν του τιμήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές, εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες και β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας παρά μόνον οι βεβαιωμένες οφειλές (λ.χ. μη υποβολή των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων).

13) Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λπ. στους δικαιούχους;
*Οταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οπότε οι απαιτήσεις τους συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα με τις οφειλές τους.
*Οταν το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο των πέντε (5) ευρώ, εκτός εάν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

14) Οι ΔΟΥ μπορούν να εισπράξουν οφειλές τρίτων (ΝΠΔΔ, λιμενικά ταμεία κ.λπ.);
Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση του υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η εν λόγω αρμοδιότητα, η οποία προβλέπει την είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση των οφειλών τρίτων.

15) Λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας οι οφειλές προς τρίτους που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση;
Ναι.

16) Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση;
Επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση με τις ρυθμίσεις των διατάξεων των υποπαραγράφων Α1 και Α2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

17) Μπορεί η φορολογική διοίκηση να εισπράξει οφειλές υπέρ άλλων κρατών;
Ναι, όπως οφειλές από:
*ΦΠΑ, εισόδημα, φόρους περιουσίας και λοιπούς φόρους υπέρ άλλων κρατών της Ε.Ε., σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ (άρθρα 296-319 του ν. 4072/2012).
*Φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαίου στο πλαίσιο ειδικών διακρατικών συμβάσεων.
*Διάφορα είδη φόρων στο πλαίσιο πολυμερών διακρατικών συμβάσεων.

18) Συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση α) το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών που χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 5, του ν. 3220/2004 και β) το κοινωνικό μέρισμα που χορηγείται κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014;
Οχι, δεν συμψηφίζεται κανένα από τα δύο.

Κατασχέσεις για χρέη

Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
*Για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ και είναι:
Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
*Κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω, είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Οχι. Μετά την επιβολή κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.
Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, έπειτα από αίτησή του, να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος. (βλ. σχετ. και ερώτ. 1)
Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Εως τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

Πότε δεν λαμβάνονται «αναγκαστικά» μέτρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κ.ά.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;
Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.

Που θα πληρώνονται βεβαιωμένες οφειλές

Πού μπορούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τις βεβαιωμένες στις ΔΟΥ οφειλές;
Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις οφειλές τους στους φορείς είσπραξης (τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ.) με τη χρήση μοναδικού κωδικού για κάθε βεβαιωμένη οφειλή, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) και «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» (ΤΡΟ) για τις οφειλές που τελούν σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Ο κωδικός αυτός ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. Οι τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ., που συμμετέχουν στην είσπραξη, δεν μπορούν να αρνηθούν την είσπραξη, εάν ο υπόχρεος προς καταβολή δεν τηρεί λογαριασμό σε αυτά, ούτε να του επιβάλουν κάποιας μορφής οικονομική επιβάρυνση.

Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών με την Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ);
Ο οφειλέτης δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής επιλέγοντας το τραπεζικό ίδρυμα ή τα ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο πληρωμής (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Η δυνατότητα που δίνεται για πληρωμή μέρους δόσης δεν συνεπάγεται και απαλλαγή από τις ισχύουσες διατάξεις περί μη εμπρόθεσμης καταβολής οφειλής.

Πώς θα εκδοθεί το e-παράβολο

Πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα παράβολο;
Η προμήθεια παραβόλων μπορεί να γίνει είτε από τη ΔΟΥ είτε μέσω της εφαρμογή του e-Παραβόλου.

Πού πληρώνεται το e-Παράβολο;
Το e-Παράβολο πληρώνεται στους φορείς είσπραξης (τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ.). Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης).
Το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πληρωμή ενεργοποιείται ο κωδικός του e−Παραβόλου προς χρήση. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ελληνικών τραπεζών, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός του παραβόλου ενεργοποιείται άμεσα προς χρήση.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}34{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η αλήθεια για τα 12 μίλια – Η πομφόλυξ της «κλειστής ελληνικής λίμνης» του Αιγαίου

Από τον Καθηγητή Ι. Θ. Μάζη Πολλά και υπό πολλών Ελλήνων διανοουμένων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών ελέχθησαν σχετικώς με την δήθεν άστοχον και άδικον διά...

Θλιβερές εικόνες στο δικαστήριο για τη Χρυσή Αυγή

Ανεπίτρεπτη διχογνωμία προέδρου-εισαγγελέως ενώπιον του ακροατηρίου. Σοβαρός κίνδυνος να πληγεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη Μόνο λίγα λεπτά κράτησε χθες η δίκη...

Όλοι ανόητοι, πλην Κυριάκου

Προχθές η κυβέρνηση αποφάσισε (διά των υπουργών Χαρδαλιά, Αυγενάκη και των αρμόδιων επιτροπών) να επιτρέψει την είσοδο λίγων φιλάθλων στα γήπεδα. Χθες τους ακύρωσε όλους...

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσκαλεί τον Σκοπιανό πρόεδρο

Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης προσκάλεσαν στην Αθήνα τον πρόεδρο των Σκοπίων. Θα παραβρεθεί άραγε στο επίσημο δείπνο ο πρώην πρωθυπουργός; Επίσημη πρόσκληση στον ψευδο-Μακεδόνα πρόεδρο Στέβο...

Φιάσκο για την Τουρκία η δοκιμή των S-400

Αποτυχημένες οι εκτοξεύσεις, όπως αποκαλύπτουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Δεν βρήκαν καν στόχο Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε τη δοκιμή -και κυρίως τη στέψη της από...