Παρασκευή, 23 Απρ 2021

Η γραφειοκρατία στερεί 20.000 θέσεις εργασίας!

Διαθέσιμες είναι τουλάχιστον 20.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων εύρεσης εργασίας που υλοποιούν είτε ο ΟΑΕΔ είτε οι Περιφέρειες όλης της χώρας. Πρόκειται για οκτώ προγράμματα που έχουν τεθεί σε ισχύ περισσότερο από έναν χρόνο και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε γιατί οι προϋποθέσεις που απαιτούνται αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να υπαχθούν σε αυτά είτε γιατί είναι τέτοιος ο όγκος της γραφειοκρατίας που επίσης λειτουργεί αποτρεπτικά στο να καλυφθεί ένα πρόγραμμα στο σύνολό του. Μπορεί, λοιπόν, στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων να μην υπάρχουν δουλειές, σίγουρα όμως υπάρχουν προγράμματα απασχόλησης, που δίνουν μερική διέξοδο από την ανεργία. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους και παραμένουν σε ισχύ μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός τους στο σύνολό του.

Τα προγράμματα αυτά, που παρουσιάζει αναλυτικά η «κυριακάτικη δημοκρατία», καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις ανέργων στη χώρα και συνολικά επιχορηγούν 115.000 θέσεις απασχόλησης και κατάρτισης. Από αυτές οι 20.000 παραμένουν ακόμα ανοιχτές, αφού τα προγράμματα δεν έχουν καλύψει το σύνολο της επιχορήγησης που έχει διατεθεί γι’ αυτά. Υπάρχουν άλλα προγράμματα για νέους που έχουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και άλλα για απολυμένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για κάλυψη θέσεων εργασίας από πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και προγράμματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν νέους στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, μέχρι και να πιστοποιηθούν για τις γνώσεις που θα αποκτήσουν σε τομείς της Πληροφορικής. Επίσης υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες και έχουν ως στόχο να καταρτίσουν ανέργους στην παραγωγή μιας σειράς από προϊόντα που παράγονται στην κάθε περιοχή χωριστά. Υπάρχουν προγράμματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η συνδρομή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ κάποια απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Σε όλα τα προγράμματα που «τρέχουν» παράλληλα το υπουργείο Εργασίας έχει οριοθετήσει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να αποτελούν μέτρο ανάσχεσης της ανεργίας και όχι αλλαγής των παλαιών με νέους και πιο φτηνούς εργαζομένους από τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτά θα πρέπει το λιγότερο για έξι μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχουν πραγματοποιήσει απόλυση προσωπικού.

Οι αποδοχές που προβλέπονται από τα προγράμματα αυτά για όσους ανέργους τα αξιοποιήσουν κυμαίνονται από το 80% έως και το 100% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι αμείβονται με 586 ευρώ μεικτά το πολύ. Κάποια από τα προγράμματα έχουν περιορισμένη διάρκεια, δηλαδή προσφέρουν θέσεις εργασίας για ορισμένους μήνες, ενώ σε άλλα δίνεται η ευκαιρία πλήρους απασχόλησης όσων τα επιλέξουν.

Πιο αναλυτικά τα οκτώ προγράμματα απασχόλησης που προωθούνται μέσω ΟΑΕΔ και Περιφερειών, έχουν ως εξής:

– Ειδικό διετές πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους έως 30 ετών και ειδικές ομάδες ανέργων. Συγκεκριμένα παρέχεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων με πλήρη απασχόληση. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Αρχικά, το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ αφορούσε την απασχόληση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών, στη συνέχεια όμως περιορίστηκε σε ανέργους έως 30 χρόνων και σε ειδικές ομάδες πολιτών. Ειδικότερα στις ειδικές ομάδες των ανέργων βρίσκονται εκείνοι που είναι κοντά στη σύνταξη και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 μέρες ασφάλισης ή έως πέντε έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών ή άνεργες για λιγότερο από 12 μήνες, που είναι μεγαλύτερες από 50 ετών. Επίσης ειδική κατηγορία ανέργων θεωρούνται οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και όσοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις, που δεν απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές. Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί στα 170.940.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τουλάχιστον για έξι μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξαιρούνται τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για μισθωτούς που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλον εργοδότη, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Επίσης, εκτός προγράμματος μένουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων δήμων & περιφερειών για την απασχόληση 5.000 ανέργων, 55-64 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55-64 ετών, απολυμένους από τις 15 Ιουλίου 2010 και μετά, καθώς και για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-64 ετών. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να κατορθώσουν εργαζόμενοι που έχουν διανύσει ένα μεγάλο μέρος του εργασιακού τους βίου, αλλά έχασαν τη δουλειά τους, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω κλεισίματος της επιχείρησης όπου εργάζονταν, να φτάσουν μέχρι τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμων και περιφερειών). Η επιχορήγηση που δίδεται στον εργοδότη για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του ανέργου ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, τους 24 διαρκεί η επιχορήγηση, ενώ για τουλάχιστον 3 επιπλέον μήνες δεσμεύεται ο εργοδότης να απασχολεί τον άνεργο. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι άνεργοι έχουν συμπληρώσει αθροιστικά, τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Επίσης εξαιρούνται απολυόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει κάτω από 3.000 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι. Ακόμα, απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε με δική τους υπαιτιότητα ή που ο εργοδότης που τους απέλυσε είναι σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού. Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημέρα που προσλαμβάνεται. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής τους και να την υποβάλουν μέσω ΟΑΕΔ στο http://ait.oaed.gr

– Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης πληροφορικής

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το νέο σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου, δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων. Η κατάρτιση των ανέργων θα μπορεί να γίνει μέσα από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το πρόγραμμα αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και στόχος είναι όταν ολοκληρωθεί να έχει 28.734 ωφελουμένους. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσοι συμμετέχουν σε αυτό είναι υποχρεωμένοι να περάσουν εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες πραγματοποιούνται από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και διεθνώς. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

– Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης (ΤΟΠΕΚΟ) για ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν ενέργειες και προγράμματα που απευθύνονται σε 20.000 ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων, για τους οποίους απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν ή να επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων, στη βάση των σχεδίων δράσης που καταθέτουν, προσδιορίζοντας περιοχές και τομείς παρέμβασης. Οι συμπράξεις αποτελούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Αντιμετώπιση φτώχειας

Κοινωνικές Δομές Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Αφορά τη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια, δομές παροχής συσσιτίων, δημοτικοί λαχανόκηποι, τράπεζες χρόνου, γραφεία διαμεσολάβησης), σε δήμους όλης της χώρας, με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων. Οι δομές αυτές θα λειτουργήσουν από εταιρικά κοινωνικά σχήματα, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΟΤΑ α΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ΝΠΔΔ που αναπτύσσουν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και ΝΠΙΔ, τα οποία θα προσφέρουν, χωρίς αμοιβή, αγαθά ή και υπηρεσίες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης.

Απόκτηση εμπειρίας για νέους

– Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων 16-24 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, για 10.000 ανέργους ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Οι άνεργοι θα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και μπορεί να περιλαμβάνει δύο στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο στόχος είναι να αποκτηθεί από τους ανέργους εργασιακή εμπειρία, γι’ αυτό και απευθύνεται σε νέους που θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και έχουν ελάχιστη εργασιακή εμπειρία. Το στάδιο αυτό διαρκεί από 6-12 μήνες. Στο δεύτερο στάδιο οι άνεργοι θα προσφέρουν κανονικά την εργασία τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει απόλυση έξι μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι νέοι που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να μην έχουν περισσότερα από 150 ένσημα στον πρότερο εργασιακό τους βίο. Επίσης θα πρέπει να έχουν σε ισχύ δελτίο ανεργίας, να είναι Ελληνες πολίτες ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες άλλου κράτους μέλος της Ε.Ε. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στα ΚΠΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στην έδρα της εταιρίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 26.970.200 ευρώ. Το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους νέους που μέσω αυτού του προγράμματος εντάσσουν στο δυναμικό τους ανέρχεται στο 80% του κατώτατου μισθού.

Κατάρτιση και επιμόρφωση μέσω ΚΕΚ

– Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

Τα σχέδια αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων για 30.000 ανέργους, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούν: να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, ή να προσληφθούν από επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα. Οι άνεργοι θα υποστηρίζονται σε όλα τα στάδια, από τη διαδικασία επιλογής τους μέχρι και την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Για την υλοποίηση των παραπάνω προαπαιτείται η ίδρυση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων. Οι περιοχές στις οποίες υλοποιούνται καθώς και οι ευκαιρίες της αγοράς εργασίας προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης που έχουν υποβάλουν οι αναπτυξιακές συμπράξεις. Μέσω αυτών, πραγματοποιούνται προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μέσω ΚΕΚ, καθώς και παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιπτώσεις προώθησης σε μόνιμες θέσεις απασχόλησης ή για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Οι άνεργοι που επιλέγονται εκπαιδεύονται σε δημιουργίες τοπικών προϊόντων (π.χ., αγροτικές κατασκευές ή πολιτιστικού χαρακτήρα τουριστικές κατασκευές). Οσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Εάν πρόκειται για αγρότες ή μηχανικούς, που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα η οποία χορηγείται από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Οπου απαιτείται, χρειάζεται να κατατεθεί και η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η υλοποίηση του προγράμματος έχει αναληφθεί από τις 13 ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Το κόστος ανέρχεται συνολικά στα 80.000.000 ευρώ. Οι αναπτυξιακές συμπράξεις αξιολογούνται και εγκρίνονται από τα ΠΕΠ και οι άνεργοι που προωθούνται σε αυτές επιλέγονται από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

Για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 35 ετών

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών, πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 5.000 ανέργων έως 35 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι είτε πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής. Η επιχορήγηση που δίδεται στον εργοδότη για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του πτυχιούχου ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για νέους έως 24 ετών και 25 ευρώ για νέους άνω των 24 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, εκ των οποίων 24 διαρκεί η επιχορήγηση και για τουλάχιστον 3 επιπλέον μήνες δεσμεύεται ο εργοδότης να απασχολεί τον άνεργο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατανομή των θέσεων εργασίας ανά περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: Σε Κρήτη, Ιόνια νησιά, βόρειο Αιγαίο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ηπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο αναλογούν 2.753 θέσεις εργασίας με κόστος 41.328.000 ευρώ. Σε Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία αναλογούν 2.092 θέσεις εργασίας, που θα κοστίσουν 31.390.000 ευρώ. Σε νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα θα προκύψουν 155 θέσεις εργασίας, που θα έχουν κόστος 2.282.000 ευρώ.

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}28{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ