Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Η πρόταση των δανειστών που θα κριθεί στο δημοψήφισμα

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Λέξη προς λέξη το κείμενο των θεσμών πριν από τις κάλπες της Κυριακής 5 Ιουλίου

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού.

Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση, σύµφωνα µε τους όρους της Παράτασης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης της 20ής Φεβρουαρίου. Παρουσιάζεται στους εταίρους της Ελλάδας µε στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της σηµερινής δανειακής σύµβασης, ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της να µπορέσουν να προχωρήσουν στην εγκαινίαση µιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα παρέχει φως και προοπτική στον λαό, ιδιαίτερα στους νέους και άνεργους.

Αυτές οι προτάσεις µεταρρυθµίσεων αποτελούν τµήµα µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαµβάνει µία νέα συµφωνία χρηµατοδότησης και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, µε στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ξεκλειδώσει τη βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις άµεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθήσει έτσι τη σταθεροποίηση της οικονοµίας. Θα πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε
µία διευθέτηση για µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση, κάτι που θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές µε βιώσιµο τρόπο.

Αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα απαιτήσουν χρόνο προκειµένου να αποφέρουν καρπούς και, ενώ η µακροπρόθεσµη ανάκαµψη θα χρειαστεί να χρηµατοδοτηθεί από ιδιωτικούς πόρους, η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφαλαίων θα χρειαστεί µία αρχική ώθηση. Πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τα ουσιαστικά µέσα που είναι διαθέσιµα µέσω του προϋπολογισµού της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Για την περίοδο 2007-2013 η Ελλάδα ήταν επιλέξιµη για πόρους ύψους 38 δισ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θα πρέπει να της επιτραπεί να επωφεληθεί από τα εναποµείναντα ποσά αυτού του προγράµµατος. Για την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 35 δισ. είναι διαθέσιµα για την Ελλάδα µέσω των Ταµείων της Ε.Ε. και, προκειµένου να διευκολυνθεί η απορρόφησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει µία πρόσθετη πηγή επενδύσεων, όπως και τεχνική βοήθεια, στους δηµόσιους και ιδιώτες επενδυτές, µε στόχο τη διαµόρφωση, την προώθηση και την ανάπτυξη εφικτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προγραµµάτων. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν επίσης το ελληνικό κράτος στη µάχη του κατά της φτώχειας, µέσω της αύξησης της απασχόλησης και της παροχής συνδροµής σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής. Αντιλαµβανόµαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοιµη να υιοθετήσει ένα τέτοιο σχέδιο άµεσα και βασιζόµαστε και στους άλλους θεσµούς της Ε.Ε. για την υποστήριξή τους.

Η ελληνική κυβέρνηση παραµένει πλήρως προσηλωµένη στο πρόγραµµα που βασίζεται στη δανειακή σύµβαση. Πιστεύει ότι οι πολιτικές του είναι επαρκείς για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρόγραµµα και δηλώνει έτοιµη να λάβει κάθε µέτρο που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς οι περιστάσεις θα µεταβάλλονται. Οι ελληνικές Αρχές δεσµεύονται να απέχουν από κάθε υπαναχώρηση / ανάκληση των µέτρων και από µονοµερείς αλλαγές στις πολιτικές και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την οικονοµική ανάκαµψη ή την οικονοµική σταθερότητα, όπως αυτές αξιολογούνται από τους θεσµούς, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα διαβουλευθεί µε τους θεσµούς σχετικά µε την υιοθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και πριν από κάθε αναθεώρηση.
Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την πλήρη δέσµευσή της στην ολοκλήρωση του καταλόγου των µεταρρυθµίσεων µέσω Ψήφου στη Βουλή µέσα σε διάστηµα ηµερών, για µία απόφαση επί του καταλόγου των µεταρρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στην επιστολή αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούµενων ενεργειών, που θα περιλαµβάνουν την αναγκαία νοµοθεσία για τον ΦΠΑ και άλλα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εκπληρωθούν οι συµφωνηµένοι δηµοσιονοµικοί στόχοι.

Αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενίσχυση της δίκαιης µεταχείρισης στην κοινωνία.

Η οικονοµική κρίση έχει έναν άνευ προηγουµένου αντίκτυπο στην ευηµερία των Ελλήνων πολιτών. Η πιο επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει άµεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους, ώστε να ελαφρύνει το βάρος της οικονοµικής κρίσης. Ηδη, ένα πακέτο µέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αφορά τις ανάγκες τροφής, στέγης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, έχει υιοθετηθεί και έχει τεθεί σε εφαρµογή. Αποτελεί συλλογική µας αποστολή να οδηγήσουµε τους πολίτες ξανά στην απασχόληση και να αποτρέψουµε την παγίωση της
µακροχρόνιας ανεργίας. Οι Αρχές, συνεργαζόµενες στενά µε τους Ευρωπαίους εταίρους, θα θεσπίσουν µέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόµων, µε ιδιαίτερη στόχευση στους νέους, στις γυναίκες, στους ηλικιωµένους και τους µακροχρόνια ανέργους.
Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από την Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασµό του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, που θα παρέχει τους εν ανεπαρκεία πόρους σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού και θα βελτιώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. ∆εσµεύεται να εγκαινιάσει µία ολοκληρωµένη Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα περιλαµβάνει τα οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα αναπηρίας, µε τη βοήθεια της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015, µε στόχο να παράγει ετησίως εξοικονόµηση ύψους ½% του ΑΕΠ, που θα χρησιµεύσει ως βάση για τον επανασχεδιασµό ενός στοχευµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανόµενης και της σταδιακής εφαρµογής του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, τον Ιανουάριο του 2016. Οι Αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισµούς.

Διασφάλιση βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών που υποστηρίζουν την οικονοµική ανάπτυξη και την εργασία

Η πρωτοφανής δηµοσιονοµική προσαρµογή των πρόσφατων ετών απαίτησε τεράστιες θυσίες από την Ελλάδα και τους πολίτες της. Τα δηµόσια οικονοµικά έχουν αποκτήσει πλέον µια περισσότερο βιώσιµη βάση, σε σύγκριση µε την περίοδο προ κρίσης, παρότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα πρωτογενές έλλειµµα που ανέρχεται περίπου στα 2/3 του ΑΕΠ της το 2015, ελλείψει εφαρµογής πρόσθετων µέτρων. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή στηρίχθηκε επίσης στη δραµατική κλιµάκωση των περικοπών των δηµοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών, που θα πρέπει να οµαλοποιηθούν σταδιακά προκειµένου να είναι βιώσιµη η δυναµική της οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής επωµίστηκαν περισσότερο ορισµένες κοινωνικές οµάδες και ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι. Αυτό είναι κάτι που θα διορθωθεί µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών και των ειδικών προνοµίων που έχουν προστατεύσει συγκεκριµένες οµάδες φορολογουµένων από τη δίκαιη συµµετοχή τους στη νοµή των βαρών της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Οι ελληνικές Αρχές δεσµεύονται ότι θα διασφαλίσουν τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και ότι θα επιτύχουν, µεσοπρόθεσµα, µεγάλα και βιώσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα που θα µειώνουν σταθερά το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και που θα είναι αντίστοιχα µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα άλλων οικονοµιών της Ευρωζώνης που έχουν υψηλά επίπεδα δηµοσίου χρέους. Η πορεία επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων συνάδει µε τους αναµενόµενους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αυτή ανακάµπτει από τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της. Προκειµένου να καταστήσουν σαφή τη δέσµευσή τους για αξιόπιστες δηµοσιονοµικές πολιτικές, οι ελληνικές Αρχές θα εφαρµόσουν τις ακόλουθες διαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις:

Με ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 1η Ιουλίου, θα υιοθετήσουν έναν συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το 2015 και µια µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική για την περίοδο 2016- 2019 που θα υποστηρίζεται από ένα µεγάλο και αξιόπιστο πακέτο
µέτρων.
Θα ακολουθήσουν µία νέα δηµοσιονοµική πορεία που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος σε ποσοστό 1%, 2%, 3% και 3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντιστοίχως.
Η δηµοσιονοµική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραµετρικά µέτρα, συµπεριλαµβανόµενης και της ευρείας απλοποίησης του συστήµατος του ΦΠΑ, που θα οδηγήσει σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής
µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 1% του ΑΕΠ εντός του 2016. Θα υπάρξει και ένα πρόσθετο συµπληρωµατικό πακέτο παραµετρικών µέτρων, συµπεριλαµβανόµενων και των µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ να εφαρµοστούν και αφορούν την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και τον περιορισµό των δαπανών που αφορούν τοµείς όπως η άµυνα και οι επιδοτήσεις, τοµείς στους οποίους είναι δυνατή η επίτευξη περαιτέρω εξοικονόµησης.
Τα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα θα ενισχυθούν επιπλέον από ένα ευρύ φάσµα διοικητικών δράσεων προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανεπάρκειες σε φοροεισπρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρµογής της

φορολογικής νοµοθεσίας: αυτά τα µέτρα θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο προκειµένου να αποδώσουν καρπούς, ωστόσο αναµένεται ότι θα παρέχουν σηµαντική απόδοση σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, καθώς θα τίθενται σταδιακά σε εφαρµογή.
Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανόµενων και των πιθανών δικαστικών αποφάσεων, και θα βρίσκεται σε ετοιµότητα για τη λήψη αντισταθµιστικών µέτρων, αν παραστεί ανάγκη, προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.

Μεταρρυθµίσεις στον ΦΠΑ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο σύστηµα ΦΠΑ. Ως τµήµα της δέσµευσής τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ, οι Αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία που θα µεταβάλλει τις παραµέτρους προκειµένου να διευρύνει σηµαντικά τη φορολογική βάση µε βασικό συντελεστή 23%, όπου θα συµπεριλαµβάνονται και τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης. Απηχώντας την ανάγκη για την προστασία του διαθέσιµου εισοδήµατος των κατώτερων και µεσαίων νοικοκυριών, θα υπάρχει ένας µειωµένος συντελεστής 13% που θα καλύπτει έναν περιορισµένο αριθµό αγαθών, συµπεριλαµβανόµενης και της ενέργειας, των βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης (και αποχέτευσης). Θα ισχύσει επίσης ένας υπερµειωµένος συντελεστής 6% για φαρµακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα. Ως µέρος των προσπαθειών για την προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, η µεταρρύθµιση θα απαλείψει τις εκπτώσεις, συµπεριλαµβανόµενων και των νησιών, θα εξορθολογίσει τις φοροαπαλλαγές και θα αυξήσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση. Αυτές οι νοµοθετικές µεταβολές των παραµέτρων, που θα παράγουν φορολογικά έσοδα αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο του 2015, µε µια αναµενόµενη αύξηση της τάξης του 1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποστηρίζονται και από διοικητικά µέτρα που αποβλέπουν στην πάταξη της φορολογικής απάτης και την αύξηση της συµµόρφωσης. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναµα επιπρόσθετα έσοδα από τα µέτρα που θα ληφθούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης µε τους θεσµούς.

Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος

Οι µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό σύστηµα κατά τα έτη 2010 και 2012 βελτίωσαν συνολικά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο, κατά το παρελθόν, ήταν κατακερµατισµένο και δαπανηρό και δηµιουργούσε δυσβάσταχτα βάρη για τις επόµενες γενιές. Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστηµα εξακολουθεί να απαιτεί σηµαντικές χρηµατοδοτικές µεταβιβάσεις, σε ετήσια βάση, από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επιπλέον, πολύ πιο θαρραλέα και φιλόδοξα µέτρα απαιτούνται προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι υφιστάµενες διαρθρωτικές προκλήσεις και οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του συστήµατος λόγω της οικονοµικής κρίσης, καθώς οι εισφορές έχουν µειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών της ανεργίας ενώ, ταυτόχρονα, οι πιέσεις για δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών πολιτών. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα αυτά, οι ελληνικές Αρχές έχουν δεσµευτεί να εφαρµόσουν πλήρως τις µεταρρυθµίσεις του 2010 και του 2012 και να προχωρήσουν σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις, σε δύο φάσεις.
Ενα πρώτο πακέτο µέτρων θα υιοθετηθεί αµέσως, στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από την επιπλέον ετήσια εξοικονόµηση, από το 2016. Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος αυτών των µέτρων, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, αναµένεται να γίνει µεγαλύτερος το 2017.
Με αυτούς τους στόχους, οι Αρχές πρόκειται να:

 • Θεσπίσουν νοµοθεσία προκειµένου να δηµιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση, µε την αναπροσαρµογή των επιβαρύνσεων γι’ αυτή την περίπτωση και µε τη σταδιακή κατάργηση κεκτηµένων δικαιωµάτων ως προς τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόωρη συνταξιοδότηση και τη σταδιακή προσαρµογή του ορίου των συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία των 67 ετών ή των 62 ετών µε 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής εισφορών, έως το 2022, που θα ισχύουν ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιοδοτούµενους (εξαιρουµένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλµατα και των µητέρων παιδιών µε αναπηρία), µε ισχύ µετά τις 30 Ιουνίου του 2015. Οι αποχωρήσεις από το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται από την επιµήκυνση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, που θα ισοδυναµεί µε 10 ποσοστιαίες µονάδες, πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης του 6%.
 • Ενσωµατώσουν στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά Ταµεία και να διασφαλίσουν ότι, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά Ταµεία θα χρηµατοδοτούνται µόνο εξ ιδίων πόρων.
 • Βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας τη σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ.
 • Εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδοµα (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη ∆εκεµβρίου 2019. Αυτό θα ξεκινήσει άµεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτοµέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συµφωνηθούν µε τους θεσµούς.
 • Αυξήσουν τις εισφορές υγείας που καταβάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά µέσο όρο και να τις επεκτείνουν στις επικουρικές συντάξεις.
 • Καταργήσουν σταδιακά όλες τις χρηµατοδοτούµενες από το κράτος εξαιρέσεις και να εναρµονίσουν τις εισφορές σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία µε αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015.
 • Καθηλώσουν τις εγγυηµένες σε µηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές, σε ονοµαστικούς όρους, έως το 2021.
 • Παρέχουν στα άτοµα που συνταξιοδοτούνται µετά τις 30 Ιουνίου 2015 µόνο τη βασική, εγγυηµένη, αναλογική και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη, µετά τη συµπλήρωση του νοµίµου ορίου συνταξιοδότησης, που σήµερα είναι στα 67 έτη.

Για την ολοκλήρωση του πακέτου οι Αρχές θα προχωρήσουν, σε δεύτερη φάση, σε νέες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις, µε στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας στενότερος δεσµός ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές και την ενοποίηση όλων των υπόλοιπων Ταµείων. Κατά τον σχεδιασµό αυτών των µεταρρυθµίσεων, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της προσαρµογής θα είναι δίκαιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά θα προστατεύονται και ότι δεν θα µετακυλιστούν υπερβολικά βάρη στις επόµενες γενεές. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωµένη εργασία και τον µακρύτερο εργασιακό βίο. Γι’ αυτόν τον σκοπό οι Αρχές θα νοµοθετήσουν έως τον Οκτώβριο του 2015 ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικά σχεδιασµένες και παραµετρικές βελτιώσεις ώστε να υπάρξει στενότερη σχέση ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές, (ii) θα διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούµενους, συµπεριλαµβανόµενης και της µετάπτωσης από το τεκµαρτό στο πραγµατικό εισόδηµα, που θα υπόκειται σε κανόνες ελάχιστων απαιτούµενων εισφορών, και (iii) θα διευρύνουν και θα εξορθολογίσουν όλα τα διαφορετικά συστήµατα για την παροχή της βασικής, εγγυηµένης, αναλογικής και επί τη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξης, λαµβάνοντας υπόψη τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την εργασία και τις εισφορές, (iv) τα κύρια στοιχεία για την ολοκληρωµένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, συµπεριλαµβανόµενης και της εναρµόνισης όλων των κανόνων και των διαδικασιών για τις εισφορές και την παροχή συντάξεων σε όλα τα Ταµεία, v) θα καταργήσουν όλους τους φόρους υπέρ τρίτων στη χρηµατοδότηση των συντάξεων και θα τους αντισταθµίσουν µε τη µείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών, σε συγκεκριµένα Ταµεία, µε ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και vi) θα εναρµονίσουν τους κανόνες απονοµής σύνταξης του ΟΓΑ µε αυτούς των υπολοίπων Ταµείων του συνταξιοδοτικού συστήµατος, µε αναλογικό τρόπο, εκτός και αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί µε άλλα Ταµεία. Αυτό θα γίνει µε την πλήρη συµφωνία των θεσµών. Οι Αρχές θα διαβουλευτούν µε τους κοινωνικούς εταίρους και θα συνεργαστούν µε την Οµάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσµού (Ageing Working Group) της Ε.Ε.

Η ενοποίηση των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί µέσω νοµοθετικών παρεµβάσεων, προκειµένου το ασφαλιστικό σύστηµα να ενοποιηθεί σε µία ενιαία ενότητα έως τον ∆εκέµβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση έως το τέλος του ∆εκεµβρίου 2016. Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω µειώσεις στα λειτουργικά κόστη, σε συνδυασµό µε αποτελεσµατικότερη διοίκηση των πόρων των Ταµείων και επιπρόσθετα µε την εξισορρόπηση των αναγκών µεταξύ των προνοµιούχων και των µη προνοµιούχων Ταµείων. Ο ασφαλιστικός νόµος θα κωδικοποιηθεί εντός του 2016, προκειµένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχήµα οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιηµένου ασφαλιστικού συστήµατος. Τέλος, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νοµοθεσία προκειµένου να αντισταθµίσει πλήρως το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα που θα προκύψει από την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά µε τη συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση του 2012. Παράλληλα µε τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, θα καταρτιστεί µία Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειµένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις.

Οι θεσµοί είναι προετοιµασµένοι να συνυπολογίσουν και άλλα παραµετρικά µέτρα εντός του συστήµατος συνταξιοδότησης, µε ισοδύναµα αποτελέσµατα, προκειµένου να αντικατασταθούν κάποια από τα µέτρα που προαναφέρονται, λαµβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στην οικονοµική ανάπτυξη και µε την προϋπόθεση ότι αυτά τα µέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσµούς κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού τους και ότι θα είναι επαρκώς συγκεκριµενοποιηµένα και ποσοτικοποιηµένα και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η βασική επιλογή είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Επιπρόσθετα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει, συµπεριλαµβάνοντάς τα σε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, πρόσθετα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά, µε βιώσιµο τρόπο, τα δηµόσια οικονοµικά. Σε αυτά τα
µέτρα θα περιλαµβάνονται τα εξής:

 • Εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. µε περιορισµό του ορισµού του αγρότη), λήψη µέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήµατος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδηµα, καθώς και για το ατοµικό εισόδηµα ελευθέρων επαγγελµατιών, µέχρι το τέλος του 2016, κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση εκκρεµών µεταρρυθµίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήµατος και φορολογικών διαδικασιών και κατάργηση όλων των προστίµων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειµένου να µειωθούν στο µισό οι δαπάνες για τα επιδόµατα πετρελαίου θέρµανσης στον Προϋπολογισµό του 2016.
 • Μείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών κατά 400.000.000 ευρώ, µε µια στοχευµένη δέσµη δράσεων, που θα περιλαµβάνει µείωση προσωπικού και προµηθειών.
 • Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015. Μέχρι τον Σεπτέµβριο του 2015 επίσης οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του 2016, προκειµένου να πετύχουν αποτελεσµατικότερα την προοδευτικότητα στο σύστηµα της φορολογίας εισοδήµατος, το οποίο θα απλοποιεί το πρόγραµµα εκπτώσεων στον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
 • Μεταρρύθµιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προκειµένου να καλύψει, µεταξύ άλλων, τη φορολόγηση κεφαλαίων, τους οργανισµούς επενδύσεων, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους.
 • Αύξηση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων το 2016 από 26% σε 28%.
 • Καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων και προκήρυξη διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, µε αντάλλαγµα την απόκτηση και τη χρήση των σχετικών συχνοτήτων.
 • Επέκταση της εφαρµογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής µήκους µεγαλύτερου των 10 µέτρων και αύξηση του ποσοστού από το 10% στο 13%, µε ισχύ από την είσπραξη του φόρου εισοδήµατος για το έτος 2014 και εφεξής.
 • Εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, προσαρµογή των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των ετών 2015 και 2016 ύψους 2,65 δισ. ευρώ και προσαρµογή του εναλλακτικού κατώτατου ορίου ατοµικής φορολογίας εισοδήµατος.
 • Κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε µε τον νόµο για τη ρύθµιση οφειλών (νόµος ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ) στον νόµο για τη δηµόσια διοίκηση (νόµος ΧΧΧΧ/2015), συµπεριλαµβανόµενης και της ειδικής µεταχείρισης του αγροτικού εισοδήµατος (νόµος ΧΧΧΧ/2015).
 • Εφαρµογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaming revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναµένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο µισό του 2015 και το 2016.
 • Προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G.
 • Αύξηση του συντελεστή φορολογίας χωρητικότητας (tonnage tax) και σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής µεταχείρισης για τoν κλάδο της ναυτιλίας.
 • Σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη, η κυβέρνηση θα επανακαθορίσει την πλήρη υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription) χωρίς εξαιρέσεις. Θα µειώσει την τιµή όλων των φαρµάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήµων, καταργώντας τη σχετική ρήτρα. Θα µειώσει τις τιµές των διαγνωστικών εξετάσεων και θα ενισχύσει τις φαρµακευτικές επιστροφές. Θα εφαρµόσει και θα επεκτείνει ως το 2016 το πλαφόν (clawbacks) για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρµακευτικές εταιρίες. Ως το τέλος του ∆εκεµβρίου 2015 θα αυξηθεί το ποσοστό των κεντρικών προµηθειών των γενόσηµων φαρµάκων και των προµηθειών φαρµακευτικών προϊόντων, κατά δραστική ουσία, από τα νοσοκοµεία, σε εναρµόνιση µε τους συµφωνηθέντες στόχους και θα λάβει διαρθρωτικά µέτρα αναγκαία για τη διασφάλιση της διατήρησης των δαπανών για το 2016, σε συµφωνία µε τα ανώτατα όρια αυτόµατων περικοπών (claw-back).

Εως τον Σεπτέµβριο του 2015 η κυβέρνηση θα απλοποιήσει το πρόγραµµα των εκπτώσεων στον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Θα επανασχεδιάσει και θα ενσωµατώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2016. Θα εκδώσει εγκύκλιο για τα πρόστιµα και θα υιοθετήσει και άλλες εκκρεµούσες φορολογικές µεταρρυθµίσεις. Εως τον Νοέµβριο του 2015, οι Αρχές θα εκδώσουν όλη την παράγωγη νοµοθεσία για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων των κωδίκων φορολογίας εισοδήµατος και φορολογικών διαδικασιών, µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Επίσης, έως τον Νοέµβριο του 2015 οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν και θα απλοποιήσουν τη σχετική µε τον ΦΠΑ νοµοθεσία, εναρµονίζοντάς τη µε τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, εξαλείφοντας καταφανή νοµικά κενά και µειώνοντας την περίοδο απόδοσης του ΦΠΑ. (Οι Αρχές) θα απλοποιήσουν το καθεστώς της φορολογίας εισοδήµατος και θα διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εισοδηµατικής βάσης για τη φορολογία εισοδήµατος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των µικρών επιχειρήσεων κάτω από το όριο εγγραφής ΦΠΑ.

Μεταρρυθµίσεις φορολογικής διοίκησης

Η ικανότητα είσπραξης φόρων έχει πληγεί από µια µακρά ιστορία πολυδαίδαλης νοµοθεσίας, κακής διοίκησης, πρακτικών πολιτικής παρέµβασης και γενναιόδωρων αµνηστιών, µε χρόνια κακή εφαρµογή. Προκειµένου να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και να βελτιωθεί η κουλτούρα πληρωµής φόρων, η κυβέρνηση δεσµεύεται απαρέγκλιτα να µη θεσπίσει νέες ρυθµίσεις για την καταβολή δόσεων ή άλλη αµνηστία ή άλλες
µορφές διακανονισµού, ούτε να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις. Οι Αρχές θα:

 • Θεσπίσουν νοµοθεσία για την εγκαθίδρυση µιας ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής Αρχής, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική ως το τέλος του Ιουνίου 2016 και θα ενσωµατώσει όλο το προσωπικό και τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, συµπεριλαµβανόµενου και του Σ∆ΟΕ. Εως τον Οκτώβριο του 2015 θα διοριστεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη νοµοθεσία σχετικά µε τον νόµο για την αυτόνοµη Αρχή φορολογικής διοίκησης.
 • Προβούν σε άµεση ενίσχυση (σε µόνιµη βάση) των δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης, ειδικά σε θέµατα σχετικά µε τη ρευστοποίηση και τη συλλογή φόρων από µεγάλους οφειλέτες και, ως τον Οκτώβριο του 2015, θα ενισχύσουν την Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών µε ειδικευµένους νοµικούς συµβούλους για τη βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου της βιωσιµότητας του χρέους των οφειλετών αυτών.
 • Εφαρµόσουν µέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της ενίσχυσης εργαλείων εφαρµογής, όπως οι κατασχέσεις. Εως τον Οκτώβριο 2015 θα υιοθετήσουν ένα πλήρες σχέδιο για τη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης, θα εκδώσουν νοµοθεσία για την εφαρµογή µέτρων αποµόνωσης (quarantine) µη εισπράξιµων χρεών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα λάβουν µέτρα για την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασής του σε σχετικές πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης.
 • Τροποποιήσουν τη νοµοθεσία για τις δόσεις προκειµένου, µεταξύ άλλων, να αποκλειστούν όσοι δεν πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις, να θεσπίσουν προϋποθέσεις για τη µείωση των προθεσµιών για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα και να θεσπίσουν επιτόκια µε βάση την αγορά. Η Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών και το KEAO θα εξετάσουν, ως τον Σεπτέµβριο του 2015, τους µεγαλοοφειλέτες µε χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητά τους να πληρώσουν και θα αναλάβουν διορθωτικές πρωτοβουλίες.
 • Εντατικοποιήσουν τις δράσεις της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µέσω ελέγχων σε τραπεζικές συναλλαγές και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν µη δηλωθέν εισόδηµα ή πλούτος Ελλήνων φορολογουµένων, µε στόχο την είσπραξη µη καταβληθέντων φόρων, µέσω και της πλήρους εφαρµογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασµών.
 • Λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία µέτρα για την έγκαιρη είσπραξη δηµοσίων εσόδων από διάφορες κατηγορίες, συµπεριλαµβανόµενων και των προστίµων των ΚΤΕΟ, των προστίµων ανασφάλιστων οχηµάτων και των τελών από τη χρήσηµη αδειοδοτηµένων συχνοτήτων.
 • Καταπολεµήσουν το λαθρεµπόριο καυσίµων εισάγοντας, µέσω νοµοθετικών µέτρων, διευθετήσεις για τον εντοπισµό δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων (σταθερών ή κινητών), οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά λαθραίων καυσίµων σε όλη την επικράτεια.
 • Υιοθετήσουν µέτρα ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε φορολογικούς ελέγχους, στη βάση της ανάλυσης κινδύνου και όχι, όπως συµβαίνει σήµερα, στη βάση της αρχαιότητας (π.χ. χρόνος παραγραφής). Η παραγραφή των µη εισπράξιµων χρεών θα υλοποιηθεί µέσω νοµοθεσίας που θα εστιάσει στην είσπραξη στις υποθέσεις που είναι πιθανότερο να αποφέρουν έσοδα.
 • Ενισχύσουν την είσπραξη του ΦΠΑ, φόρων και την εφαρµογή της νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων, µέσω µέτρων για την καταπολέµηση της κυκλικής φορολογικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου carousel). Οι Αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε.Ε. και θα εκπονήσουν µια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.
 • Προωθήσουν τη χρήση των πρακτικών ηλεκτρονικής πληρωµής, κάνοντας χρήση των ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων της Ε.Ε. προκειµένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών.

Διαχείριση των Δηµόσιων Οικονοµικών

Οι Αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του Προϋπολογισµού και ελέγχου των δαπανών, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, στη διαρκή παρακολούθηση της πορείας του Προϋπολογισµού και της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων. Σε συνέχεια των µεταρρυθµίσεων που αφορούν τους κώδικες φορολογίας εισοδήµατος και φορολογικών διαδικασιών, οι Αρχές θα θεσπίσουν έναν νέο Ποινικό Κώδικα για τη Φοροδιαφυγή και τη Φορολογική Απάτη.

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άµεσα ένα δεύτερο πακέτο τροποποιήσεων στον Οργανικό Νόµο για τον Προϋπολογισµό (OBL) και θα θεσπίσουν τη σχετική παράγωγη νοµοθεσία έως τον Νοέµβριο 2015, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016. Το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο θα λειτουργήσει πλήρως.

Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, την επιστροφή του φόρου και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2016. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη
µεταφορά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ταµεία Υγείας και τα νοσοκοµεία, ώστε να εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στον τοµέα της υγείας. Εως τον Ιανουάριο του 2016 οι Αρχές θα διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο των πληρωτέων οφειλών του ΕΟΠΠΥ και θα υιοθετήσουν µέτρα για την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων οφειλών.

Στον τοµέα της υγείας/πρόνοιας θα ληφθούν άµεσα µέτρα για α) τον επανακαθορισµό της πλήρους υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις, β) τη µείωση της τιµής όλων των φαρµάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήµων, καταργώντας τη ρήτρα για τα φάρµακα που τιµολογήθηκαν στην αγορά πριν από το 2012, γ) την αναθεώρηση και τον περιορισµό των διαγνωστικών εξετάσεων, προκειµένου νε εναρµονιστούν οι δαπάνες µε τους νέους στόχους για την αυτόµατη περικοπή των προµηθειών (claw-back targets) και δ) την πλήρη είσπραξη του πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρµακευτικές εταιρίες και την επέκταση της αυτόµατης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης του 2015 έως το 2016.

∆ιασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της συνολικής χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και θα συνεχίσουν να εγγυώνται την επαρκή ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος, σύµφωνα
µε τους κανόνες του Ευρωσυστήµατος (Εurosystem), µεταξύ άλλων µέσω της τριµηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηµατοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αξιολόγησή του.

Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν θα παρεµβαίνει στη διαδικασία λήψης καθηµερινών αποφάσεων και διοίκησης των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τις αρχές της αγοράς. Τα µέλη του ∆.Σ. και η ανώτατη διοίκηση θα διορίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου για το ΤΧΣ, όσον αφορά τα δικαιώµατα των ιδιωτών µετόχων που συµµετείχαν στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι απολύτως σεβαστή και η δοµή της διοίκησής του θα παραµείνει αµετάβλητη. ∆εν θα ληφθεί κανένα
µέτρο δηµοσιονοµικής πολιτικής που να υπονοµεύει τη φερεγγυότητα των τραπεζών.

Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άµεσες ενέργειες για τη µεταρρύθµιση του πτωχευτικού δικαίου των επιχειρήσεων και του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και θα ενισχύσουν τις νοµικές ρυθµίσεις για την αφερεγγυότητα, µεταξύ άλλων µέσω της δηµιουργίας ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια και θα λάβουν µέτρα για τη µείωση των εκκρεµών υποθέσεων στα δικαστήρια, σύµφωνα µε τον Νόµο 3869. Θα θεσπίσουν νέο κλάδο ειδικών εκκαθαριστών, χωρίς επαγγελµατικό περιορισµό, που θα είναι σύµφωνος µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα τροποποιήσουν τον νόµο για τον εξωδικαστικό διακανονισµό. Θα εκπονήσουν µια πλήρη στρατηγική για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επιστρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας, µέσω της προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και να επιτύχουν ένα βιώσιµο χρηµατοδοτικό
µοντέλο µεσοπρόθεσµα.

Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπόνηση και την άµεση εφαρµογή µιας συνολικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, χρησιµοποιώντας την εµπειρία εξωτερικών συµβούλων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την εφαρµογή της. Αυτή θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός µόνιµου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και µέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρινό µορατόριουµ πλειστηριασµών µέχρι το τέλος του 2015, κάνοντας παράλληλα τη διάκριση µεταξύ εκείνων που επιλέγουν συνειδητά να µην πληρώνουν και των καλή τη πίστει οφειλετών. Στο πλαίσιο της επόµενης αξιολόγησης θα πραγµατοποιηθεί νέα εκτίµηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.

Αγορές εργασίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας και το σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, έτσι ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική. Οι αλλαγές αυτές δεν θα ανακληθούν. Οι ελληνικές Αρχές δεσµεύονται για την επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο της Ε.Ε., για το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά εργασίας, µέσω εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους. Η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει µόνο να εξισορροπεί την ευελιξία και το αίσθηµα δικαίου µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοσίας, αλλά πρέπει, επίσης, να λαµβάνει υπόψη τον πολύ υψηλό αριθµό των ανέργων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας, µέσω µιας διαδικασίας διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους, χρησιµοποιώντας την εµπειρία δεξαµενών σκέψης και διεθνών Οργανισµών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, µέσω διαβούλευσης, το υφιστάµενο πλαίσιο για τις µαζικές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περιγραφείσα επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανόµενου και του ILO. Επειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Αρχές θα εναρµονίσουν τα ζητήµατα των οµαδικών απολύσεων και των εργασιακών σχέσεων µε τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε., έως τον ∆εκέµβριο του 2015. Επιπλέον, οι Αρχές θα αναλάβουν δράση για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νόµιµων εταιριών, την προστασία των εργαζοµένων, όπως και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Εως τον Οκτώβριο του 2015 οι Αρχές θα επεκτείνουν την επαγγελµατική εκπαίδευση και ειδίκευση µέσα στα όρια του Προϋπολογισµού.

Αγορές προϊόντων

Οι ανοικτές αγορές συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, µειώνοντας µονοπωλιακές και προσοδοθηρικές πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές και χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Οι Αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη λήψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και µεταρρυθµιστικών προτάσεων, χρησιµοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση θεσµών, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. Oι Αρχές θα νοµοθετήσουν ώστε:

 • Να εφαρµόσουν όλες τις εκκρεµούσες συστάσεις των εργαλειοθηκών Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ και, ως τον Ιανουάριο του 2016, τις συστάσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΟΟΣΑ µε τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες περιλαµβάνουν ένα φάσµα αγορών προϊόντων και άλλους τοµείς δοµικών µεταρρυθµίσεων. Οι Αρχές θα συνεργαστούν επίσης µε τον ΟΟΣΑ για την αναθεώρηση της Αξιολόγησης Ανταγωνισµού και ∆ιοικητικού Κόστους έως τον Ιανουάριο του 2016.
 • Να ανοίξουν άµεσα επιλεγµένα κλειστά επαγγέλµατα και τα υπόλοιπα έως τον Οκτώβριο του 2016, καθώς και να φιλελευθεροποιήσουν συγκεκριµένες αγορές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µισθώσεις τουριστικών κατοικιών και οι θαλάσσιες µεταφορές µέσω φεριµπότ.
 • Να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και µη εισφορές υπέρ τρίτων.
 • Να µειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος, συµπεριλαµβανόµενων και των οριζόντιων απαιτήσεων αδειοδότησης για τις επενδύσεις και τις δραστηριότητες χαµηλού ρίσκου, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και να συστήσουν µια διυπουργική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Εως τον Οκτώβριο του 2015 οι Αρχές θα κάνουν βήµατα για τη διευκόλυνση του εµπορίου και έως τον ∆εκέµβριο του 2015 για τη βελτίωση των χρήσεων γης, ενώ έως τον Φεβρουάριο του 2016 θα θεσπίσουν συµπληρωµατική νοµοθεσία σε σχέση µε τον νόµο περί αδειοδοτήσεων, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ σε συγκεκριµένους βασικούς τοµείς.

Ιδιωτικοποιήσεις

Οι ελληνικές Αρχές δεσµεύονται να εγκρίνουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων.
Οι Αρχές δεσµεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρµογή του οποίου έχει ως στόχο τη δηµιουργία ετήσιων εσόδων (εκτός των τραπεζικών µετοχών) 1,4 δισ. ευρώ για το 2015, 3,7 δισ. ευρώ για το 2016 και 1,2 δισ. ευρώ για το 2017. Οι Αρχές δεσµεύονται για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεµούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρχές θα υλοποιήσουν άµεσα, µη αναστρέψιµα, βήµατα για την πώληση των περιφερειακών αεροδροµίων και του Ελληνικού, τη µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει το ∆ηµόσιο στον ΟΤΕ στον φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆, την ολοκλήρωση των όρων πώλησης των λιµανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των σιδηροδρόµων, καθώς και για την προώθηση του διαγωνισµού για την επέκταση της συµφωνίας παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και την πώληση των µετοχών. Για τα θέµατα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕ∆ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρµονισµένοι µε τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.

Ενέργεια

Οι Αρχές θα υιοθετήσουν τη µεταρρύθµιση για την αγορά φυσικού αερίου και τον συγκεκριµένο οδικό χάρτη της και θα πρέπει να ακολουθήσει η εφαρµογή. Θα υιοθετήσουν και θα εφαρµόσουν τη µεταρρύθµιση στα αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος (Α∆Ι) καθώς και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα αναθεωρήσουν τα τιµολόγια της ∆ΕΗ µε βάση το κόστος και θα προσδιορίσουν τα προϊόντα NOME.
Επίσης, οι Αρχές θα συνεχίσουν την εφαρµογή του οδικού χάρτη προς το πρότυπο στόχου της Ε.Ε. για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι Αρχές θα προετοιµάσουν ένα πλαίσιο υποστήριξης για την ανανεώσιµη ενέργεια, την εφαρµογή της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας. Οι Αρχές θα εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου τοµέα προς τη ∆ΕΗ και θα ενισχύσουν τη χρηµατοπιστωτική και λειτουργική ανεξαρτησία του ρυθµιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση θα λάβει µη αναστρέψιµα µέτρα (συµπεριλαµβανόµενης και της ανακοίνωσης ηµεροµηνίας υποβολής δεσµευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Α∆ΜΗΕ. Εως τον Νοέµβριο του 2015 οι Αρχές θα έχουν εισάγει το σύστηµα δηµοπρασιών ΝΟΜΕ, ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρµόσουν παράγωγη νοµοθεσία και κανονισµό για τη µεταρρύθµιση της αγοράς φυσικού αερίου και θα αναθεωρήσουν τη φορολογία ενέργειας.
Η κυβέρνηση θα ενσωµατώσει την Οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υιοθετήσει ένα νέο σχέδιο για την αναβάθµιση των δικτύων ηλεκτρισµού, µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη µείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Δηµόσια Διοίκηση

Οι Αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία για τη µεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου που θα εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, εναρµονισµένη µε τους συµφωνηµένους µισθολογικούς στόχους, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται η αποσυµπίεση της µισθολογικής κατανοµής σε όλο το µισθολογικό φάσµα, σε συνάρτηση µε την ικανότητα, την απόδοση και τις ευθύνες του προσωπικού.
Οι πράξεις της παράγωγης νοµοθεσίας που απαιτούνται για την εφαρµογή του νέου ενιαίου µισθολογίου, µε εγγυηµένο αρχικό σηµείο τους µισθούς κάθε υπαλλήλου την 31/12/2014, καθώς και η νοµοθεσία για τον εξορθολογισµό των ειδικών µισθολογίων θα υιοθετηθούν έως το τέλος του Νοεµβρίου 2015. Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα ανώτατο όριο για τους µισθούς, στο πλαίσιο του νέου ΜΠ∆Σ και του επιπέδου απασχόλησης στο ∆ηµόσιο που συνάδει µε την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και διασφαλίζει την πτωτική πορεία του µισθολογικού κόστους σε σχέση µε το ΑΕΠ έως το 2019. Οι µη µισθολογικές παροχές σε όλη τη δηµόσια διοίκηση θα εναρµονιστούν µε τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρµόσουν νοµοθεσία για την πρόσληψη διευθυντών και την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζοµένων και θα ολοκληρώσουν την πρόσληψη νέων διευθυντών έως το τέλος του έτους. Θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παλιότερες υποθέσεις παράνοµων προσλήψεων και προσωρινών διαταγών και θα λάβουν κατάλληλα µέτρα επιβολής του νόµου.

Δικαιοσύνη

Οι Αρχές θα νοµοθετήσουν και θα εφαρµόσουν τον νέο Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας, όπως έχει συµφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη µείωση της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν, επίσης, να έχουν στενή συνεργασία
µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και την τεχνική βοήθεια για τον εκσυγχρονισµό του δικαστικού συστήµατος, συµπεριλαµβανόµενων και πρωτοβουλιών στον τοµέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- justice), της διαµεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών.

Καταπολέµηση της Διαφθοράς

Οι Αρχές θα αναβαθµίσουν και θα δηµοσιεύσουν ένα αναθεωρηµένο Στρατηγικό Πλάνο για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς (∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ) στα τέλη Ιουλίου. Για τον σκοπό αυτόν έχει δηµιουργηθεί µία οµάδα εργασίας, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τη Γ.Γ. Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.
Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρµόσουν το νοµικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και θα θεσπίσουν νοµοθεσία η οποία θα θωρακίσει τις έρευνες που αφορούν το οικονοµικό έγκληµα και τη µάχη κατά της διαφθοράς από πολιτικές παρεµβάσεις σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Θα διασφαλίσουν, επίσης, τον σωστό συντονισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ερευνητικών φορέων, µέσω ενός Συντονιστικού Σώµατος Οικονοµικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέων κατά της ∆ιαφθοράς.

Στατιστικές

Οι ελληνικές Αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία για την ενίσχυση της διοίκησης και της ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και για τη διασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασής της στα δεδοµένα της δηµόσιας διοίκησης.

Ελλάδα – Χρηµατοδοτικές ανάγκες και χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση της πέµπτης αξιολόγησης.

∆ιαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι για το ποσό επέκτασης από την ευρωπαϊκή πλευρά σε 1,8 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ, σύνολο 3,6 δισ. ευρώ από τα κέρδη που σχετίζονται µε τα προγράµµατα SMP και τα ANFA για το 2014 και το 2015 και 10,9 δισ. ευρώ από το πρώην αποθεµατικό του ΤΧΣ. Η επέκταση επιτρέπει, επίσης, προστασία για πιθανή υποστήριξη του τραπεζικού συστήµατος. Οι προαναφερόµενοι χρηµατοδοτικοί πόροι συνοδεύονται και από µια εκταµίευση από το ∆ΝΤ. Πριν από την εκταµίευση, το ∆ΝΤ θα χρειαστεί εφαρµογή όλων των προαπαιτουµένων, συγκεκριµένες διαβεβαιώσεις χρηµατοδότησης µε βάθος 12µήνου, διαβεβαιώσεις µέχρι την περίοδο που η Ελλάδα θα µπορέσει να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, µε όρους συνεπείς µε τη βιωσιµότητα του χρέους και το χρέος να έχει µεγάλες πιθανότητες βιωσιµότητας.

Προκειµένου να λάβουµε υπόψη αυτούς τους περιορισµούς των χρηµατοδοτικών πόρων, µια πεντάµηνη επέκταση (µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου του 2015) του τρέχοντος προγράµµατος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια της οποίας συνολικά 12 δισ. ευρώ οικονοµικής υποστήριξης θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη µεταφορά των κερδών που σχετίζονται µε το SMP/ANFA, τα οποία θα συνοδεύονται και από µια υποτιθέµενη εκταµίευση 3,5 δισ. ευρώ από το ∆ΝΤ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι, οι οποίοι θα συνοδεύονται από το ελληνικό πρωτογενές πλεόνασµα, θα επέτρεπαν να καλυφθούν τα χρεολύσια και η εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο 14,3 δισ. ευρώ, ενώ θα µπορούσε να υπάρξει και εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών καθώς και επανασύσταση κάποιων κρατικών αποθεµατικών.
Προτείνεται επίσης η εκταµίευση της οικονοµικής βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις δόσεις, οι οποίες θα εξαρτώνται από την προηγούµενη εφαρµογή των νοµοθετικών πράξεων, των προαπαιτουµένων και των οροσήµων.

Χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης

Η εκταµίευση από το ΕΤΧΣ που σχετίζεται µε την πέµπτη αξιολόγηση θα ανερχόταν σε 8,7 δισ. ευρώ και θα εκταµιεύονταν 3,3 δισ. ευρώ κέρδη του SMP. Με δεδοµένη την εµπροσθοβαρή φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών και λαµβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν οι Αρχές κατά την εφαρµογή των πράξεων/οροσήµων, προτείνεται να διαιρεθούν οι εκταµιεύσεις σε τέσσερα στάδια, µεταξύ του τέλους Ιουνίου και του Οκτωβρίου. Τα διαθέσιµα 1,8 δισ. ευρώ και µέρος των
10,9 δισ. ευρώ που επιστρέφονται στο ΕΤΧΣ από το αποθεµατικό του ΤΧΣ θα χρησιµοποιηθούν για εκταµίευση στο δεύτερο µισό του 2015, µετά την απόφαση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των χρηµατικών ποσών.

 • Πρώτον, δεδοµένης της έντονης ανάγκης του Ιουνίου, θα χρειαστεί να εκταµιευτούν 1,8 δισ. ευρώ από τα κέρδη του SMP για το 2014, µόλις η Ελληνική Βουλή εγκρίνει, µε απόφασή της, τη συµφωνία µε τους θεσµούς και υιοθετήσει την πρώτη δέσµη νοµοθετικών πράξεων και τα εθνικά Κοινοβούλια έχουν συµφωνήσει µε την αρχή της εκταµίευσης των κερδών του SMP. Το πλήρες ποσό θα κατατεθεί σε ξεχωριστό λογαριασµό, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
 • ∆εύτερον, µια πρώτη δόση του δανείου από το ΕΤΧΣ ύψους 4,0 δισ. ευρώ θα χρειαστεί µέχρι τα µέσα Ιουλίου, αφού πρώτα η Ελλάδα έχει εκπληρώσει µία δέσµη προαπαιτουµένων/οροσήµων στις αρχές Ιουλίου. Αυτή η δόση του δανείου µπορεί να αποτελείται από το υπόλοιπο της εκταµίευσης του προγράµµατος του ΕΤΧΣ 1,8 δισ. ευρώ και 2,2 δισ. ευρώ από το ανακατευθυνόµενο απόθεµα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας(HFSF). Από τη συνολική πρώτη δόση του δανείου, 3,5 δισ. ευρώ θα εκταµιεύονταν κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Τα υπόλοιπα 500.000.000 ευρώ θα µπορούσαν να εκταµιευτούν σε έναν καινούργιο υπολογαριασµό του Ενιαίου Λογαριασµού του ∆ηµόσιου Ταµείου, ώστε να χρησιµοποιηθούν για πληρωµές για έργα που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. (και στον οποίο η Ε.Ε. θα διενεργεί τις πληρωµές µετά τη δηµιουργία του).
 • Τρίτον, η δεύτερη δόση του δανείου της τάξεως των 4,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ θα εκταµιευόταν στις αρχές Αυγούστου, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει µια δέσµη προαπαιτουµένων/οροσήµων στα τέλη Ιουλίου. Ολόκληρο το ποσό των 4,7 δισ. ευρώ θα εκταµιευτεί κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους για τον µήνα Αύγουστο. Παράλληλα, τα κέρδη του προγράµµατος, σχεδόν 300.000.000 ευρώ, για το 2015 θα πρέπει να µεταφερθούν.
 • Τέταρτον, τα κέρδη από τον SMP, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, θα εκταµιεύονταν τον Οκτώβριο, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει την τελική δέσµη των προαπαιτουµένων/οροσήµων. Ολόκληρο το ποσό θα εκταµιευτεί απευθείας στον ξεχωριστό λογαριασµό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εξωτερικού χρέους. Εφόσον εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση, η Επιτροπή εικάζει ότι, για τον σκοπό αυτόν, θα υπάρξει εκταµίευση από το ∆ΝΤ, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούµενα. Επίσης, αναµένεται ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να αυξήσει τη χρηµατοδότησή της µέσω Εντόκων Γραµµατίων του Ελ. ∆ηµοσίου από επενδυτές εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά 2 δισ. ευρώ τον Νοέµβριο, αφού υπάρξει συµφωνία µε τους θεσµούς. Αυτά θα χρησιµοποιούνταν ώστε να ανατροφοδοτηθεί το αποθεµατικό του ΤΧΣ.

Σηµείωση: Το ποσό της εκταµίευσης του ∆ΝΤ θα αποφασιστεί από το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ. Θα υπόκειται στην εφαρµογή όλων των προαπαιτουµένων, συγκεκριµένες διαβεβαιώσεις για χρηµατοδότηση µε δωδεκάµηνο χρονικό ορίζοντα, τη βιωσιµότητα του χρέους µε υψηλή πιθανότητα και γενικές διαβεβαιώσεις για την περίοδο πέραν των 12 µηνών,
µέχρι η Ελλάδα να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, υπό όρους συµβατούς µε τη βιωσιµότητα του χρέους. Η αγορά Εντόκων Γραµµατίων του Ελ. ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι µια τεχνική υπόθεση η οποία υπονοεί ότι οι κυβερνητικοί φορείς θα µειώσουν την κατοχή ΕΓΕ∆ στον ιστορικό τους µέσο όρο.

25 Ιουνίου 2015
Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιµότητας του Χρέους για την Ελλάδα

Το παρόν σηµείωµα, το οποίο έχει εκπονηθεί από το προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσµών, συνοψίζει τις απόψεις τους, καθώς και εκείνες του προσωπικού του ∆ΝΤ. Παρουσιάζει µια προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους για την Ελλάδα, υποθέτοντας ότι θα υπάρξουν ένα Staff Level Agreement και µια επέκταση του τρέχοντος προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για πέντε µήνες. Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρξει παροχή οικονοµικής βοήθειας µε τη µορφή εκταµίευσης από το EFSF (συµπεριλαµβανόµενης και της ανακατεύθυνσης του αποθέµατος του ΤΧΣ), µεταφορά κερδών του προγράµµατος SMP και εκταµίευση από το ∆ΝΤ. Πρώτα ανατρέχει στις παραµέτρους της συµφωνίας του Εurogroup του 2012, µετά εξετάζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις σχετικά µε το επίπεδο του χρέους/ΑΕΠ, µε ορίζοντα το 2020 και το 2022, µε βάση διαφορετικά σενάρια, και µετά, συµπληρωµατικά, εξετάζει τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες, ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιµότητα του χρέους υπό το πρίσµα των ιδιαιτεροτήτων της δοµής του ελληνικού χρέους. Μια λεπτοµερέστερη Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA) θα παρουσιαστεί κατά την πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

 • Το πλαίσιο του Εurogroup του 2012 για το χρέος

Το Εurogroup του 2012 συµφώνησε σε µια σειρά µέτρων προκειµένου να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να φτάσει σε έναν λόγο χρέους προς ΑΕΠ της τάξεως του 124% το 2020 και το 2022 σε έναν λόγο χρέους προς ΑΕΠ αρκετά χαµηλότερο από 110%. Συµφώνησε επίσης να εξετάσει και περαιτέρω µέτρα, αν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτευχθεί µια αξιόπιστη και βιώσιµη µείωση του λόγου χρέους – ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα πετύχει ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασµα, όπως προβλέπεται στο τρέχον µνηµόνιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν πλήρως όλοι οι όροι που
περιέχονται στο πρόγραµµα. Το Εurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015 επιβεβαίωσε τη δέσµευση σε αυτό το πλαίσιο.
Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από µια σειρά µέτρων για τη µείωση του χρέους. Οι όροι σχετικά µε το Greek Loan Facility έχουν αναθεωρηθεί τρεις φορές (επέκταση της περιόδου χάριτος και των ωριµάνσεων, µείωση των επιτοκίων). Οι όροι του EFSF τροποποιήθηκαν το 2012 (επέκταση ωριµάνσεων, κατάργηση χρεώσεων και αναβολή πληρωµών τόκων). Επιπλέον, το Eurogroup δεσµεύτηκε να µεταφέρει τα κέρδη των προγραµµάτων SMP και ANFA. Συνολικά, τα µέτρα αυτά ήδη συνεπάγονται µια άµεση µείωση των χρηµατοδοτικών αναγκών κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας και ισοδυναµούν µε µια οικονοµική ανακούφιση του χρέους, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, από τη σκοπιά των αγορών. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι οι πληρωµές τόκων της Ελλάδος είναι συγκρίσιµες µε εκείνες των λιγότερο χρεωµένων χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία, για παράδειγµα). Τέλος, το PSI οδήγησε σε µείωση του δηµόσιου χρέους κατά περίπου 100 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2012 (52% του ΑΕΠ του 2012).

 • Τρέχουσα κατάσταση σχετικά µε την Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους


Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρµογή της πολιτικής και οι αβεβαιότητες των τελευταίων µηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη σε κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσιµότητας Χρέους είναι η µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης, η αναθεωρηµένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαµηλότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονοµικές ανάγκες του τραπεζικού τοµέα.

 • Η Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA) υπό το πρίσµα διαφορετικών σεναρίων Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA)

παρουσιάζονται τρία σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων του προγράµµατος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το δεύτερο υποθέτει µερική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανόµενων και των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας σε 0,5% χαµηλότερη ανάπτυξη και σε ένα υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου (0,6%). Το τρίτο σενάριο αποτελεί το σενάριο βάσης του ∆ΝΤ. Πραγµατοποιούνται περαιτέρω εργασίες προκειµένου να συγκλίνουν τα σενάρια.
Σύµφωνα µε όλα τα σενάρια, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία, αλλά παραµένει σηµαντικά πάνω από τους στόχους του Eurogroup του Νοεµβρίου του 2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ κάτω από το 110% µέχρι το 2022».

Σηµείωση: Ολα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές πρόγραµµα µε ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης. Το ποσοστό του χρέους θα είναι υψηλότερο εάν απαιτηθεί πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

 • Ο ρόλος των χρηµατοδοτικών αναγκών

Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η διάρθρωση του χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλήρως τα
µέτρα που έχουν ληφθεί για την ευρωπαϊκή οικονοµική ενίσχυση, ώστε να καταστεί βιώσιµο το ελληνικό χρέος. Αυτή η πτυχή µπορεί να αντιµετωπιστεί καλύτερα από τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας, οι οποίες αποτυπώνουν τη δοµή των πληρωµών της σε βάθος χρόνου. Χαµηλότερες ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες συνεπάγονται καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και λιγότερο κίνδυνο για την οικονοµική σταθερότητα.

Η µέθοδος υπολογισµού των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών δέχεται ότι υπάρχει ζήτηµα βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τα δύο πρώτα σενάρια. Οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες παραµένουν πολύ κάτω από το όριο του 15%, ένα όριο το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες του ∆ΝΤ σχετικά µε αυτό το κριτήριο. Σύµφωνα µε το σενάριο Γ, σηµαντική αναµόρφωση του ύψους του χρέους και ευνοϊκοί όροι δανεισµού θα βελτίωναν τη βιωσιµότητα. Η αναµόρφωση των ροών των πληρωµών δεν συνεπάγεται ονοµαστικό κούρεµα ή δηµοσιονοµικά κόστη για τους πιστωτές. Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) για την Ελλάδα και µακροπρόθεσµα θα ενίσχυε τη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµόσιου χρέους.

Ακριβής µετάφραση του αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου. Αθήνα, 29/06/2015 Ο µεταφραστής Στέφανος Τέφος

{{-PCOUNT-}}53{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνέντευξη βόμβα του καθηγητή Ιωαννίδη στη «δημοκρατία» του Σαββάτου

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα «δημοκρατία» του Σαββάτου ο διακεκριμένος καθηγητής Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ Ιωάννης Ιωαννίδης...

Φαιδρή δήλωση της Προέδρου Κατερίνας Σακελλαροπούλου που υποβαθμίζει τον εθνικό κίνδυνο

«Δυσάρεστη η εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, αλλά η πανδημία είναι το μεγάλο πρόβλημα» Μια φαιδρή όσο και απίστευτη δήλωση έκανε χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα...

Κατάρρευση μισθών εν μέσω πανδημίας καταγράφει η ΓΣΕΕ

Αυξήθηκαν από το 1% στο 12% οι εργαζόμενοι με αποδοχές έως 200 ευρώ! Το 31% το δεύτερο τρίμηνο έλαβε λιγότερα από 650 ευρώ μεικτά Τη...

Μια ανάσα από το Καστελόριζο το «Oruc Reis», παραβιάζει χωρίς αντίδραση την υφαλοκρηπίδα μας

Συνεχίζουν οι Τούρκοι το... μαρτύριο της σταγόνας, έχοντας στο στόχαστρο την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο....

Στη φυλακή η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής

Αυλαία χθες στην πολύκροτη δίκη. Αναστολή με όρους και εγγυοδοσία για πέντε πρώην βουλευτές. Σε λυγμούς ξέσπασε η Μάγδα Φύσσα Χειροπέδες στην πλειονότητα των καταδικασμένων...