Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Νομοσχέδιο-σφαγείο με νέα άγρια μέτρα

Απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται στο Δημόσιο, αυστηρές προϋποθέσεις για τη ρύθμιση χρεών στην Εφορία, τσουχτερά χαράτσια στα ακίνητα και νέο σύστημα καταβολής ΦΠΑ και επιβολή εισφοράς στα νέα φωτοβολταϊκά προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Το πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα αποτελεί ουσιαστικά το Μνημόνιο 4, μέσω του οποίου θα εισέλθουν στα κρατικά ταμεία (είτε μέσω αύξησης εσόδων είτε μέσω μείωσης των δαπανών) περίπου 5,5 δισ. ευρώ. Το τέλος ακινήτων που αναμένεται να αποδώσει 1,9 δισ. ευρώ για τα έτη 2013 και 2014.

Η ρύθμιση χρεών ιδιωτών προς τις εφορίες με αναμενόμενα 2,739 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια.

Ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με έσοδα 795.000.000 ευρώ έως και το 2016

Αύξηση κατά δύο των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια από τις λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να εξοικονομηθούν 103.000.000 φέτος και το 2014.

Ειδικότερα όσον αφορά τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες έως την 31η.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία, δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:

Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30.6.2013.

Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2014.

Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2015.

Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2016.

Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2017.

Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων, αλλά στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και ο οφειλέτης χρεώνεται με επιτόκιο 8,75% για το σύνολο του χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31η-12-2012).

Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση εφόσον όμως επιλέξουν πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων. Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και οφειλές, οι οποίες είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχασε» την αρχική ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου (δηλαδή σήμερα).

Οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη νέα ρύθμιση είναι να παρουσιάσει στην Εφορία αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων και περιουσιακών του στοιχείων και να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 5ετίας.

Εάν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, απαιτείται από τον οφειλέτη η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δύο παραπάνω από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, πέραν των οριζόμενων στην προηγούμενη περίπτωση προϋποθέσεων, απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ., προσημείωση ακινήτου). Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία των προσφερόμενων στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εφόσον:

Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.

Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

Εχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας ύψους 15%.

Το Δημόσιο, ακόμη κι αν έχει χορηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία και να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας.

Με το πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013. Η πάγια ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις, ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24.

Για τη ρύθμιση ποσών άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται να αποδειχτεί η οικονομική ευχέρεια του οφειλέτη να αποπληρώνει τη μηνιαία δόση. Οι όροι της πάγιας ρύθμισης είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιοι με αυτούς της έκτακτης ρύθμισης των 48 δόσεων με μερικές διαφορές. Η υπογραφή της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται για ποσά οφειλής από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Για οφειλή άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ανεπίδεκτά χωρίς ενημερότητα

Οι οφειλέτες των ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών δεν λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα για μία 10ετία. Αν εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα του οφειλέτη, τότε η οφειλή χαρακτηρίζεται και πάλι εισπράξιμη.

Χρέη μέχρι 200 ευρώ τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως το 1993, παραγράφονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί καινούργια.

Επίσης, το Δημόσιο θα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Επίσης θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ., επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του.

Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.

Δύο ρυθμίσεις για τις οφειλές στα Ταμεία

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι δύο:

Πάγια ρύθμιση σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Για οφειλές έως 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης, με κατώτερο όριο υποβολής τα 50 ευρώ τον μήνα. Από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα απαιτούνται από τους οφειλέτες λεπτομερείς πληροφορίες για το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία τους. Για οφειλές από 50.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα, ενώ για υψηλότερες οφειλές θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα καθορίζονται από τρίτο εκτιμητή.

Ρύθμιση με τον τίτλο «νέα αρχή» χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός των δόσεων. Θα υπάρχει διαφορά στις κατηγορίες, καθώς θα είναι από 5.000 έως 75.000 ευρώ, από 75.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και από 300.000 ευρώ και άνω.

Για όσους υπαχθούν στις ρυθμίσεις προβλέπεται αναστολή των αναγκαστικών μέτρων (πλειστηριασμοί) εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση. Θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα για έναν μήνα, θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.

Μειωμένο χαράτσι για πιο πολλά ακίνητα

Μειωμένο κατά 15% θα είναι το «χαράτσι» τους 2013 στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το οποίο μετονομάζεται σε Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) και θα αρχίσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ από τον Ιούνιο. Το τέλος επιβάλλεται και στις μη αποπερατωμένες ηλεκτροδοτούμενες οικοδομές, καθώς και στα ακίνητα που εκμισθώνονται σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Επίσης θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το ΕΕΤΗΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών τιμών.

Με τις νέες διατάξεις:

Το ΕΕΤΑ για το έτος 2013 θα πληρώσουν όσοι κατείχαν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακίνητα τα οποία ηλεκτροδοτούνταν την 1η Μαΐου 2013.

Οι λογαριασμοί ρεύματος με το ΕΕΤΑ του 2013 θα αρχίσουν να αποστέλλονται από τη ΔΕΗ από τον Ιούνιο.

Η εξόφληση του τέλους θα πρέπει να γίνει σε 5 διμηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2014.

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 θα πρέπει να γίνει η διόρθωση στοιχείων στους δήμους.

Οι πολίτες θα πληρώσουν και τρία άλλα χαράτσια που αφορούν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011, του 2012 και του 2013. Οι ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα καταβληθούν σε επτά δόσεις, ενώ σε 4 δόσεις θα γίνει η ξόφληση του ΦΑΠ του 2013.

 

ΦΠΑ με προκαταβολή και η απαλλαγή για 18άρηδες

Νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες καθιερώνεται από την 1η Ιουνίου 2013. Με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ. Το υπόλοιπο καταβάλλεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη των οποίων εξοφλείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου και η 2η δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα προσαυξημένη κατά 2%.

β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε.

Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Εισφορά ως και 42% για τα φωτοβολταϊκά

Εκτακτη εισφορά που φτάνει μέχρι και το 42% επί του τζίρου ενός φωτοβολταϊκού πάρκου καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών.

Εκπτωση ίση με δύο εκατοστιαίες μονάδες έχουν πάντως οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Στο πολυνομοσχέδιο έχουν ενταχθεί τα μέτρα που είναι προαπαιτούμενα για την καταβολή της επόμενης δόσης από την τρόικα, μεταξύ των οποίων και οι ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η έκτακτη εισφορά ανέρχεται σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσοστά της εισφοράς μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους σταθμούς των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.

Η έκτακτη εισφορά εκτοξεύεται σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.

Σαρωτικές αλλαγές σε ψωμί και λαϊκές

Αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κ.λπ.) για τα πρατήρια άρτου. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι πρατήριο άρτου μπορεί να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και στηρίζονται σε λόγους προστασίας των καταναλωτών.

Επίσης αλλάζουν οι όροι χορήγησης και διατήρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες σήμερα χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε ανέργους και αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κ.λπ.).

Προβλέπεται ότι οι επαγγελματικές άδειες λήγουν κάθε τρία χρόνια και με τη λήξη των τριών ετών ακολουθεί διαδικασία ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι προϋποθέσεις του νόμου, σε αντίθετη δε περίπτωση η άδεια παύει να ισχύει.

Εξάλλου καταργείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνίατρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), γίνεται πιο προσβάσιμη η άσκηση του επαγγέλματος του κρεοπώλη, ενώ δίδεται δικαίωμα λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών και σε μη κτηνιάτρους.

Σε άλλο σημείο καταγράφονται ένα προς ένα μια σειρά από επαγγέλματα που παραμένουν «κλειστά», στα οποία θα διατηρηθούν περιορισμοί για λόγους δημόσιου συμφέροντος (εμπόριο όπλων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διυλιστήρια κ.λπ.).

Δημόσιο: Φεύγουν οι φορείς, έρχονται οι αποχωρήσεις

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται το καθεστώς των υποχρεωτικών αποχωρήσεων από το Δημόσιο, στις περιπτώσεις υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το καθεστώς της διαθεσιμότητας δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Αλλάζει και η πειθαρχική διαδικασία στο Δημόσιο: Η δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Τόκοι υπερημερίας για καθυστερήσεις στις συναλλαγές

Μέσα σε 30 έως 60 ημέρες θα πρέπει να εξοφλούνται οι αμοιβές για εμπορικές συναλλαγές τόσο μεταξύ δύο επιχειρήσεων όσο και μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας δημόσιας αρχής, όπως προβλέπουν διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Αν δεν τηρηθεί το παραπάνω χρονικό περιθώριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει τόκους υπερημερίας.

Οι διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 16/3/2013. Το διευρυμένο περιθώριο των 60 ημερών ισχύει για δημόσιες αρχές που ασκούν οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και για τον ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προωθούμενης απελευθέρωσης επαγγελμάτων, δίδεται η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης σε αποφοίτους λυκείου που ασκούν επί 7 χρόνια το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Επίσης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει «πάγωμα» επιδοτήσεων για όσους οφείλουν και δεν έχουν επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις. Με άλλες διατάξεις καταργούνται φορολογικά προνόμια του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, ώστε να αντιμετωπιστούν προσκόμματα στην αποκρατικοποίησή τους.

Επίσης, ο ΟΔΙΕ αποκτά το δικαίωμα να εκμισθώνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και ακίνητα ιδιοκτησίας του στο Μαρκόπουλο σε ιδιώτη παραχωρησιούχο, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Ακόμη ορίζεται ότι αδιάθετα κέρδη από το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως (όπως ισχύει πλέον και για τον ΟΠΑΠ).

Αύξηση ωραρίου για εκπαιδευτικούς

Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες την εβδομάδα από το ερχόμενο έτος προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ακόμα προβλέπεται ίδρυση δημοτικών σχολείων μεγαλύτερων από δωδεκαθέσια εφόσον το επιβάλλουν λόγοι όπως ο αριθμός μαθητών, οι χώροι και οι αποστάσεις μεταξύ σχολείων.

Στην ιδιωτική εκπαίδευση, με το πολυνομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα συστέγασης διαφορετικών εκπαιδευτικών μονάδων εφόσον ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, αλλά όχι και η ταυτόχρονη λειτουργία στην ίδια αίθουσα. Επίσης, δίνεται δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων είτε να απασχολούν λιγότερες ώρες όσους εκπαιδευτικούς δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο με ανάλογη μείωση αποδοχών (με όριο το 12ωρο), είτε να τους απασχολούν σε συμπληρωματικές δράσεις.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}77{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ