Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τις συναλλαγές στις τράπεζες

22 ερωταπαντήσεις για μετρητών, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες και δάνεια

Τις συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι πολίτες στις ανοιχτές τράπεζες που υπολειτουργούν, λόγω της επιβολής των capital controls, παρουσιάζει οδηγός που εξέδωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών με τη μορφή απαντήσεων στα 22 συνηθέστερα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες και απαντήσεις για τις αναλήψεις μετρητών, τις επιταγές, τις θυρίδες, τις χρεωστικές και τις πιστωτικές κάρτες, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα δάνεια. Ειδικότερα, το κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:

1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα και το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία -για πρακτικούς και μόνο λόγους- μπορεί να γίνει αθροιστική ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 300 ευρώ την Παρασκευή, 24/7/2015.

2. Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

3. Μπορώ να έχω πρόσβαση στη θυρίδα μου;

ΝΑΙ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είτε με την τήρηση της συνήθους διαδικασίας, δηλαδή με σειρά χρονικής προτεραιότητας, είτε κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα με την οποία συναλλάσσεστε. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη δημοσιευτεί σχετικές ανακοινώσεις των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, σύμφωνα με το ημερήσιο ή/και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπεται.

6. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;

ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα.

7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή χρεωστική μου κάρτα για να κάνω αγορές στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό και η συναλλαγή σας γίνεται με χρήση της κάρτας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό:
– μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και
– εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο internet;

ΝΑΙ, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η χρήση καρτών εάν τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού.

9. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

ΟΧΙ, εκτός αν το άνοιγμα του νέου λογαριασμού αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
– πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
– πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
– καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
– εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
– εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
– εξυπηρέτηση νεοφυών εταιριών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
– κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,
– άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
– πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
– αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
– κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

10. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη τραπεζική εργασία δεν επιτρέπεται.

11. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

Πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας επιτρέπεται μόνο με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κεφαλαίων (έμβασμα) από το εξωτερικό.

12. Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

ΟΧΙ, εκτός αν η πρόωρη λήξη αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση:
– οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
– τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,
– πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,
– πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
– πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ή όψεως.

13. Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.
Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

14. Μπορώ ως επιχείρηση να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, διότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται.

15. Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;

ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

16. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια.

Για όσες περιπτώσεις επιτρέπεται ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Τα αιτήματα των συναλλασσομένων μπορούν να υποβάλλονται στην τράπεζα συνεργασίας τους. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία και θα εγκρίνει το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού, εφόσον οι συναλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες και δικαιολογούνται επαρκώς.

17. Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή και
– μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
– Ειδικότερα, στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό επιτρέπεται και η καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.

18. Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή και
– μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο τον φοιτητή.

19. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Τα αιτήματα που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στα σημεία εξυπηρέτησης της πελατείας των τραπεζών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα τους παρέχονται. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία και θα εγκρίνει το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού, εφόσον αυτές οι συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.

20. Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;

ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

21. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;

ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρηματική πολιτική της τράπεζας.

22. Επιτρέπεται η αποπληρωμή/εξόφληση ανοιχτών δανείων και ορίων;

ΝΑΙ, επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την τράπεζά σας.

Ολοι ζητούν να δοθεί παράταση για τις επιταγές

Μαζικά προσήλθαν χθες στις τράπεζες πολλοί επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα για να εξαργυρώσουν επιταγές, καθώς επί τρεις εβδομάδες δεν μπορούσε να γίνει εξαργύρωσή τους λόγω των κλειστών τραπεζών. Οι επιταγές κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να εξοφληθούν σε μετρητά λόγω των capital controls.
Ξεχωριστές επιστολές, με κοινό θέμα την άμεση διευθέτηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις να βρεθούν στη μαύρη λίστα του Τειρεσία χωρίς να ευθύνονται, λόγω «λήξης» των επιταγών που έχουν εκδώσει, απέστειλαν προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο πρόεδρος του ΕΕΑ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου.
Στις δύο επιστολές γίνεται κοινή αναφορά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη τραπεζική αργία. Με το υπάρχον καθεστώς οι επιταγές αυτές θα πρέπει να εξοφληθούν εντός οκτώ ημερών από το άνοιγμα των τραπεζών και γι’ αυτό ζητείται παράταση τουλάχιστον ενός μήνα. Οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω της τραπεζικής αργίας, να μην μπαίνουν στον Τειρεσία για το διάστημα μέχρι να επανέλθει πλήρως η κανονικότητα στις τραπεζικές συναλλαγές.

Χάος στα γκισέ και ταλαιπωρία

Χάος και ταλαιπωρία επικράτησε σε πολλά από τα υποκατάστημα τραπεζών που άνοιξαν χθες για πρώτη μέρα από την παύση της τραπεζικής αργίας.
Παρατηρήθηκε αθρόα προσέλευση σε όλα τα υποκαταστήματα ανά την επικράτεια και εκτελέστηκαν χιλιάδες συναλλαγές (από αυτές που επιτρέπονται), αν και την παράσταση έκλεψαν οι θυρίδες, καθώς οι ιδιοκτήτες τρέχουν να αποσύρουν το περιεχόμενό τους. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε εξαιτίας των δηλώσεων της τέως αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη ότι θα ανοιχτούν παρουσία τραπεζικών υπαλλήλων, ώστε να μη φύγουν μετρητά από τις τράπεζες. Οι πολίτες έκλεισαν κατά εκατοντάδες τα ραντεβού και πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει συνωστισμός και θα να δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού.
Σημαντικό μέρος της κίνησης στα υποκαταστήματα αφορούσε την πληρωμή διάφορων υποχρεώσεων των πελατών, όπως προβλέπονται από τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εξόφληση οφειλών Δημοσίου, πληρωμές δανείων και πιστωτικών καρτών, εξόφληση λογαριασμών κ.λπ.

Τα τηλέφωνα για τις απορίες

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα για όλες τις πιθανές απορίες μετά το άνοιγμα των τραπεζών και την… παραμονή του capital control.

Τράπεζα Πειραιώς: 182838 από Ελλάδα
+30 210 3288000 από εξωτερικό

Εθνική Τράπεζα: 181818, +30 210 4806940

Eurobank Ergasias: +30 210 9555000, 801 1111 144

Alpha Bank: +30 210 3260000, 801 11 326 0000 (Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 έως 16.00), +30 210 3266899 (αποκλειστικά για πελάτες που μισθώνουν θυρίδες)

Attica Bank: +30 210 3669000, 801 1150 090

HSBC Bank: 801 801 4722, +30 210 6962000

Bank of America: +44 207 5732375

The Royal Bank of Scotland: +30 210 4596500

Unicredit Bank: +30 210 3671554, 6944 510 284

Credit M: +30 210 6244620 Credit M Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, +30 210 3210400 για κατόχους Simply Visa

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}66{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ