Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Πώς θα μετακινηθούν τώρα οι υπάλληλοι του Δημοσίου

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες στο Δημόσιο. «Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, αλλάζουν όλα δραματικά για τους υπαλλήλους, ειδικά στον οικονομικό τομέα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην «κυριακάτικη δημοκρατία» υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, που γνωρίζει πολύ καλά τα της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, και για του λόγου το αληθές, παράλληλα με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις φορέων και οργανισμών, θα βρίσκονται σε εξέλιξη η διπλή αξιολόγηση των δομών του κράτους και του απασχολούμενου προσωπικού. Ως το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα μετακινήσεων 2.500 «διαθέσιμων» υπαλλήλων, σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό -όπως, για παράδειγμα, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι διευθύνσεις συντάξεων στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία και οι φορείς όπου προβλέπεται «πάγωμα» των προσλήψεων (όπως η Παιδεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση)- και τα κενά σε διοικητικούς υπαλλήλους μπορεί πλέον να καλυφθούν μόνο με μεταφορές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία θα προηγείται στις μετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων διοικητικών καθηκόντων, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί και στο προσωπικό που δεν έχει περάσει σε διαθεσιμότητα και θα θελήσει να μετακινηθεί καθώς, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το νέο έτος δεν είναι απαραίτητο ότι η διαθεσιμότητα θα συνδέεται με την κινητικότητα στο σύνολο των περιπτώσεων.

Τι αναφέρει

Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Τετάρτη, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση και η διευκρινιστική και κατατοπιστική εγκύκλιος που τη συνοδεύει, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι ρυθμίσεις των διαδικασιών μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας των υπαλλήλων.

Οπως αναφέρει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, με τον Ν. 4039/2012 εισήχθη και κατοχυρώνεται η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ως πάγια και διαρκής διαδικασία, με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με πρωταρχικό κριτήριο το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ορίζεται η διοικητική διαδικασία και καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία θα υλοποιηθεί η μεταφορά του προσωπικού που πρόκειται να μετακινηθεί, για να καλυφθούν ορθολογικά οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.

Η συμμετοχή του ΑΣΕΠ, που καταρτίζει τους τελικούς πίνακες Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του προσωπικού, παρέχει τα εχέγγυα μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης διαδικασίας. Ειδική ρύθμιση γίνεται για τη μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, με την οποία λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση εργασιακή του αποκατάσταση.

Τα στάδια

Αναλυτικότερα, με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διαδικασία της μετάταξης, που πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:

1. Υποβολή αιτημάτων από τα υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό.

2. Ανακοίνωση υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κάλυψη των αναγκών, έπειτα από αξιολόγηση των αιτημάτων και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11.

3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης.

4. Εκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ.

5. Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έπειτα από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου.

Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, τα υπουργεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διοικητικών καθηκόντων (ιδίως σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν πολίτες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω καθυστερήσεων και χρονοβόρων διαδικασιών) θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι τα υπουργεία που έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα δεν έχουν υποχρέωση επανυποβολής.

Με το αίτημα προσδιορίζεται ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, διοικητικών καθηκόντων, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, ανά κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία υπουργείου, Ανεξάρτητη Αρχή που αναφέρεται σ’ αυτό, εποπτευόμενο ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Σε περίπτωση που οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του υπουργείου λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους σε περισσότερους του ενός δήμους, τα αιτήματα πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο ανά κεντρική/περιφερειακή υπηρεσία, αλλά και ξεχωριστά ανά δήμο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα υπουργεία, ενώ τα αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση σχετικά με το περιεχόμενο των αναγκών και τους λόγους για τους οποίους οι ανάγκες αυτές ανέκυψαν.

Τα αιτήματα

Το τριμελές συμβούλιο (εκπρόσωποι από ΑΣΕΠ, υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης), αφού συγκεντρώσει το σύνολο των αιτημάτων των υπουργείων, εκδίδει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά υπηρεσία και εποπτευόμενο απ’ αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας των υπουργείων στην κάλυψη των αναγκών.

Στη συνέχεια εκδίδεται η ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως προβλέπεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποδέκτες της ανακοίνωσης είναι όλοι οι φορείς προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων.

Με την ανακοίνωση καθορίζονται:

α) Η σειρά προτεραιότητας των υπουργείων που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα, με την οποία θα καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες τους.

β) Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε υπουργείο.

γ) Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η κατάταξη των υπαλλήλων.

Επίσης, αναφορικά με το κριτήριο της ομοεδρικότητας σημειώνεται ότι αυτή ορίζεται με βάση την έδρα των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Ομοεδρικότητα υπάρχει όταν οι φορείς προέλευσης και υποδοχής έχουν την ίδια έδρα. Για τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (12 Νοεμβρίου 2012), ως έδρα της υπηρεσίας προέλευσης θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας για την οποία υπέβαλαν την αίτηση μετάταξης. Ομοίως, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Η δήλωση της προτίμησης

Εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης οι προς μετάταξιν υπάλληλοι των φορέων προέλευσης υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους φορείς προέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία δηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξή τους και τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση απευθύνεται προς το ΑΣΕΠ.

Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στο προσωπικό του μητρώο. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή από τις υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προκειμένου να μεριμνήσουν άμεσα για την επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων των συγκεκριμένων υπαλλήλων, ζητώντας τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν.

Η μη υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτή καθορίζει τη σειρά προτίμησής του προς μετάταξη υπαλλήλου στους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους. Στον πίνακα περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης.

Το ΑΣΕΠ θα τους κατατάσσει σε ειδικούς πίνακες

Το ΑΣΕΠ, στο οποίο έχουν διαβιβασθεί οι πίνακες και οι αιτήσεις προτίμησης, εφαρμόζοντας την πάγια διαδικασία που προβλέπεται, καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων.

Με τον πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και η υπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με την κατάταξή του στον πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων, όπως καθορίστηκε με την ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική κατάταξη προηγείται κατά σειράν ο υπάλληλος: α) με περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία, δ) που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, προτού τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της καταχώρισης στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Ακολούθως, και μετά τη γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου, εκδίδεται η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μετάταξη των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν από τη μετάταξή του. Με την απόφαση καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής.

Τέλος, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ως προς τις συνέπειες της αιτίας μη εμφάνισης του υπαλλήλου στον φορέα υποδοχής κατά την ορισθείσα ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχετικού νόμου. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στον φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίστηκε, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

Σε (πλήρη) εξέλιξη και η αξιολόγηση με τρεις παραμέτρους

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση από την οποία θα περάσει το τακτικό προσωπικό, που σήμερα απασχολείται σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι, που απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών και σε πολιτικά γραφεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η αξιολόγηση του προσωπικού θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου, αλλά και γραπτό τεστ. Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες της «Task Force» φαίνεται ότι προωθούν, σε συνεννόηση με τους Ελληνες συναδέλφους τους, εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημόσιου υπαλλήλου. Βάση της αξιολόγησης αυτής θα είναι:

1. Τα προσόντα: Δηλαδή, οι σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η συμμετοχή σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα και η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία.

2. Οι προσωπικές ικανότητες: Δηλαδή, η εμπειρία επάνω στο αντικείμενο εργασίας και γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση.

3. Οι ειδικές γνώσεις επάνω στις νέες τεχνολογίες και στη διαχείριση έργων.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, για τους προϊσταμένους τμημάτων, διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων. Γι’ αυτήν την κατηγορία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέντευξης. Το γενικό πρόσταγμα της όλης διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού αναμένεται ότι θα έχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιείται μέσα από γραπτά τεστ πολλαπλών επιλογών. Αυτά θα διαμορφωθούν ανάλογα με το επίπεδο της εκπαιδευτικής κατηγορίας των εργαζομένων, καθώς θα υπάρχουν διαφορετικά τεστ αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και της κατηγορίας ΥΕ. Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει περίπου 80 ερωτήσεις, στις οποίες θα δίνεται απάντηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διάρκεια θα είναι προκαθορισμένη και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν άμεσα.

Οι βασικές γνώσεις οι οποίες θα ζητηθούν είναι σχετικές με την Ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα κ.λπ.

Δεξιότητες θεωρούνται μεταξύ άλλων η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός, η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κ.λπ.

Οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ανά κλάδο. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ερωτήσεις για την καταγραφή και την αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων για τους υπαλλήλους των Εφοριών, ενώ οι επιθεωρητές Εργασίας θα κληθούν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα της ειδικότητάς τους.

{{-PCOUNT-}}49{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ