Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021

Στον λαβύρινθο του Φουρλή τα εκατομμύρια «χάνονται»

Η περίεργη αδιαφορία των εποπτικών Αρχών και των ορκωτών ελεγκτών για τις κινήσεις προς την Κύπρο των κεφαλαίων του ομίλου που υπόσχεται επενδύσεις από τα χρήματα του ομολογιακού δανείου και πρέπει το 2017 να αποπληρώσει δάνεια πάνω από 43.000.000 €  

Από τον
Νίκο Καρούτζο

Την ώρα που ο όμιλος Φουρλή πανηγυρίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου της House Μarket, της θυγατρικής του που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, και μιλάει για επενδύσεις, μια προσεκτική ματιά στις κινήσεις σε επίπεδο ομίλου δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες αποπληρωμές δανείων στις αρχές του 2017 και συγκεκριμένα ο όμιλος θα πρέπει να αποπληρώσει δάνεια ύψους 43.600.000 ευρώ (από 17.300.000 ευρώ τη φετινή χρονιά), ενώ ταυτόχρονα προκύπτει σωρεία ερωτημάτων για τις κινήσεις κεφαλαίων και τον τελικό προορισμό τους σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του ομίλου που εδρεύουν στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του ομίλου Φουρλή αφορά τον θυγατρικό όμιλό της House Μarket, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 10.500.000 ευρώ από το ομολογιακό δάνειο της House Μarket προορίζονται για την αύξηση κεφαλαίου της Trade Logistics, ενώ η τελευταία έχει δύο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 13.600.000 ευρώ, που λήγουν το 2017 και πρέπει να αποπληρωθούν. Επίσης, η ίδια η House Μarket πρέπει να αποπληρώσει ομολογιακό 8.000.000 ευρώ στην επόμενη χρήση και 9.990.000 ευρώ η House Μarket Bulgaria.

Ουσιαστικά, δηλαδή, ο υποόμιλος House Μarket το 2017 καλείται να αποπληρώσει δάνεια 31.600.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή στο εξάμηνο του 2016 ο συνολικός δανεισμός, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων leasing, κινείται αυξητικά κατά 5.000.000 ευρώ, σε περίπου 97.000.000 ευρώ.

Βέβαια, αν κάποιος ψάξει τι ακριβώς συμβαίνει με τον όμιλο Φουρλή, θα αρχίσει να μπερδεύεται όταν επιχειρήσει να προσεγγίσει τις κινήσεις συγγενών εταιριών (συμμετοχή έμμεση 50% ) και θυγατρικών στην Κύπρο. Μπορεί να διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι το 2013 έγιναν αυξήσεις κεφαλαίου 7.600.000 ευρώ στην εταιρία Wyldes (εμφανίζεται θυγατρική κατά 100% της House Μarket, η οποία είναι θυγατρική κατά 100% της Φουρλής Συμμετοχών) που έχει έδρα στην Κύπρο.

Η αποτίμηση

Η αξία συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική αποτιμάται στο τέλος του 2013 σε 29.400.000 ευρώ και εν συνεχεία αγνοείται η αποτίμησή της, καθώς δεν αναγράφεται, παραδόξως, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, διαπιστώνει ότι στην κατά 50% θυγατρική της Wyldes, τη Vyner, εταιρίες του ομίλου (ποιες άραγε;) συμμετείχαν σε αύξηση κεφαλαίου με ποσό 5.092.000 ευρώ.

Για το 2014 δεν προκύπτουν από πουθενά στοιχεία αυξήσεων, ενώ για το 2015 αναφέρεται ότι εκδόθηκαν 260 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δεν γίνεται λόγος αν υπήρχε ποσό υπέρ το άρτιο. Το 2016 έχουν ληφθεί αποφάσεις για αυξήσεις, αλλά οι αυξήσεις δεν έγιναν και έχουν δοθεί έναντι αυξήσεων 3.000.000 ευρώ για την έκδοση 210 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Αν η υπέρ το άρτιο έκδοση είναι ίδια με του 2015, τότε το 2015 η αύξηση σε μετρητά θα πρέπει να ήταν της τάξεως των 3.700.000 ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, από το 2013 έως σήμερα πρέπει να έχουν εισρεύσει στη Wyldes τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Φουρλής δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις για τη Wyldes, παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση από τη νομοθεσία. Πιθανώς διότι η εταιρία, λόγω της νομικής μορφής της, δεν δημοσιεύει στοιχεία στην Κύπρο.

Η Vyner, πάντως, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, το 2015 είχε έσοδα 9.148.000 ευρώ και ζημίες 6.496.000 ευρώ, με ενεργητικό 136.500.000 ευρώ και υποχρεώσεις 95.400.000 ευρώ. Το 2014 η εταιρία είχε έσοδα 851.000 ευρώ και ζημίες 3.105.000 ευρώ, ενώ το 2013 δεν έχει και σημειώνει ζημίες 1.700.000 ευρώ. Επίσης, το 2012 είχε έσοδα 14.000 ευρώ και ζημίες 700.000 ευρώ, ενώ το 2013 είχε ενεργητικό 96.600.000 ευρώ και υποχρεώσεις 45.600.000 ευρώ.

Στο ενημερωτικό για το ομολογιακό της House Μarket αναφέρεται: «Σχετικά με τη συγγενή VYNER LTD, σημειώνουμε ότι τον Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η επένδυση κατασκευής και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου SSRM στη Σόφια της Βουλγαρίας και λογιστικοποιείται το επενδυτικό ακίνητο στη συμμετοχή». Επίσης, αναφέρεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις συγγενείς εταιρίες Vyner Ltd και SW Sofia Mall Enterprises Ltd. Κατά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα ως ζημία στον λογαριασμό «Εξοδα – έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσό 2.391.000 ευρώ (2014: 1.700.000 ευρώ) με αντίστοιχη μείωση της αξίας της Επένδυσης σε Θυγατρικές και Συγγενείς. Η περαιτέρω διαφοροποίηση της αξίας της επένδυσης οφείλεται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη συγγενή SW Sofia Mall Enterprises Ltd κατά ποσό 765.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία για τη Sofia Mall δίνονται και στις οικονομικές καταστάσεις του 2014, όπου αναφέρονται ενεργητικό 3.550.000 ευρώ, υποχρεώσεις 1.136.000 ευρώ, έσοδα 22.000 ευρώ και ζημίες 148.000 ευρώ.

Το 2015 τα στοιχεία για τη Sofia Mall είναι ενεργητικό 4.137.000 ευρώ, υποχρεώσεις 208.000 ευρώ, έσοδα 136.000 ευρώ και ζημίες 6.000 ευρώ.

Ομως, παρατηρώντας τις οικονομικές καταστάσεις του 2014 προκύπτουν και άλλες εταιρίες, για τις οποίες δεν δίνονται στοιχεία μετέπειτα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η SW Sofia Mall Enterprises Ltd συμμετέχει κατά 100% στην εταιρία Upperfuntacy Rink Park στη Βουλγαρία και κατά 50% στην εταιρία Sofia Department Storew Ltd, επίσης στη Βουλγαρία.

Το εντυπωσιακό, βέβαια, είναι ότι ο όμιλος Φουρλή δεν έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς τις δραστηριότητες των Wyldes και Vyner, παρότι διακινούνται προς αυτές μέσω της House Μarket που λειτουργεί τα ΙΚΕΑ, αλλά και άλλων εταιριών του ομίλου, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα σημαντικού ύψους ποσά. Το μόνο που έχει ανακοινώσει το 2008 είναι ότι μέσω των εταιριών θα γίνουν επενδύσεις σε ακίνητα στη Βουλγαρία, όπου θα στεγαστούν μεταξύ άλλων και ΙΚΕΑ.

Η σχέση με λιβεριανή offshore του εφοπλιστή Ι. Κούστα

Εν τω μεταξύ, μια απόφαση της κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2009, που αφορά την «Κοινοποίηση εξαγοράς του 50% των μετοχών που κατέχει η Seasonal Maritime Corporation στην εταιρία Vyner Ltd από την εταιρία Wyldes Ltd», αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:

«Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η ΕΠΑ) στις 19/12/2008, μεταξύ της εταιρίας Wyldes Ltd (στο εξής η Wyldes) και της Seasonal Maritime Corporation (στο εξής Seasonal), στη βάση συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο εταιριών για την αγορά μετοχών της Vyner Ltd (στο εξής Vyner) από τη Wyldes.

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Η Wyldes είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με ημερομηνία εγγραφής την 21η Φεβρουαρίου 2008, αποτελεί εταιρία συμμετοχών και δεν δραστηριοποιείται σε κάποιο εμπορικό τομέα. O όμιλος Fourlis, στον οποίο ανήκει η Wyldes, αποτελεί εμπορικό όμιλο διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο αλλά και στο χονδρικό εμπόριο στην Κύπρο, και συγκεκριμένα η House Μarket S.A. (Cyprus) δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς κλάδους, τη λιανική οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT ATHLETICS CYPRUS) και τη χονδρική ηλεκτρικών ειδών (Samsung, General Electric, Liebherr, Korting) (σ.σ.: η τελευταία δραστηριότητα έχει διακοπεί σήμερα).

β) Η Seasonal είναι εταιρία εγγεγραμμένη στη Monrovia, Liberia. Είναι εταιρία συμμετοχών και δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της ναυτιλίας. Η Seasonal έχει μετοχικό κεφάλαιο 500 ονομαστικές μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί στην εταιρία Danaos Investments Ltd ως εμπιστευματοδόχος (trustee), του οποίου δικαιούχοι (beneficiaries) είναι φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρία δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην Κύπρο, αλλά ούτε και οι ελεγχόμενες από αυτήν εταιρίες Danaos Shipping Co. Ltd και Seasonal Financial Holdings. Η Seasonal μετέχει: α) κατά 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της Danaos Shipping Co. Ltd και β) με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Seasonal Financial Holdings.

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ είναι αποτέλεσμα απόφασης που λήφθηκε από τις εταιρίες Wyldes και Seasonal, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με ημερομηνία 15/12/2008. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι οι εν λόγω εταιρίες και οι θυγατρικές τους, ήτοι οι Tavile Ltd και South Ring Mall Sofia EAD, να προχωρήσουν στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτου στη Σόφια της Βουλγαρίας, του οποίου ιδιοκτήτης είναι η εταιρία Danaos Development S.A.».

Είναι γνωστό ότι η Danaos, που ανήκει στον εφοπλιστή Ι. Κούστα, κατασκεύασε μαζί με τη Φουρλής εμπορικό κέντρο στη Σόφια, το Sofia Ring Mall. Ομως με την εταιρική δομή με την οποία εμφανίζεται παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι εκταμιεύονται χρήματα από τον εισηγμένο όμιλο Φουρλής αλλά τίποτα δεν πιστοποιεί από τη διαδρομή τους ότι οι μέτοχοι της Φουρλής έχουν μερίδιο σε αυτές τις επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο έχουν προβληματιστεί οι εποπτικές Αρχές που μελετούν κάθε έτος τις οικονομικές καταστάσεις της Φουρλής.

Πόσο προβληματίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές που κάνουν έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις και δίνουν φορολογικά πιστοποιητικά; Εκ των πραγμάτων, φαίνεται καθόλου. Μπορεί σε αυτό να έχουν δίκιο, αλλά αυτό θα πρέπει και να αποδεικνύεται με διαφάνεια, όταν μιλάμε για έναν μεγάλο εισηγμένο όμιλο όπως η Φουρλής.

{{-PCOUNT-}}26{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ