Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 20.000 ανέργους

Με δύο καινούργια και δύο επεκτάσεις παλαιότερων προγραμμάτων ο ΟΑΕΔ επιδιώκει να αντιμετωπίσει το «τέρας» της ανεργίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, που παρουσιάζει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία», εγκρίθηκαν σε πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, με σκοπό να καλύψουν έως και 20.000 ανέργους συνολικά. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι νέοι άνεργοι έως 35 ετών, πτυχιούχοι και μη, οι άνεργοι που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ανάπηροι, απεξαρτημένοι από ναρκωτικά, πρώην φυλακισμένοι), καθώς και άνεργοι που έχουν ιδέες και θέλουν να επενδύσουν στη δημιουργία μιας δικής τους, μικρής επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

-Επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.

Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε την επιδότηση 5.000 θέσεων εργασίας. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων (ξεπέρασαν τις 8.000), ο ΟΑΕΔ αποφάσισε την επέκτασή του για επιπλέον 2.200 θέσεις. Αφορά την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Υπολογίζεται ότι το τελικό κόστος του προγράμματος θα ανέλθει σε 75.000.000 ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβει η κάθε επιχείρηση για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων ανέρχεται το πολύ σε 200.000 ευρώ. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οσοι προσληφθούν θα λαμβάνουν μεροκάματο 20 ευρώ εάν είναι έως 24 ετών και 25 ευρώ αν είναι μεγαλύτεροι και μέχρι 35 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, από τους οποίους οι 24 μήνες επιχορηγούνται από το κράτος.

 

* Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ). Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως εργαλείων αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ, που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει, και με την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της κάθε φάσης λειτουργίας τους. Η δράση περιλαμβάνει:

– Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

– Εκπαίδευση στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

– Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και παρέχει για το διάστημα ενός έτους:

συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κ.λπ.), υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ – πελατών, υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων.

Το πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει το β’ τρίμηνο του ’13 και φορέας υλοποίησης έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ενταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΥΚΕΚΟ, www.keko.gr

* Παρεμβάσεις για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)

Περιλαμβάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις που εστιάζονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και αφορούν στην παροχή ενεργειών προκατάρτισης και κατάρτισης, η οποία αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων. Συνδέει τις ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με την υποχρεωτική τοποθέτηση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Συμβάλλει στην κατάρτιση συνολικά 8.200 ωφελουμένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή 1.200 Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και φυλακισμένων. Υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:

• τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),

• τα πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης Ατόμων με Αναπηρίες και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση (ΕΚΚΕΕ).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2013. Μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων των ενεργειών κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Προτεραιότητα στην («πράσινη») καινοτομία

Πέρα από τις υπόλοιπες δράσεις ο ΟΑΕΔ επεκτείνει και το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία. Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση 7.000 νέων έως 35 ετών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργό απασχόληση και παρουσία τους σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, η ανακύκλωση, τα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, η ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή / παροχή υπηρεσιών, οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, τα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμους εφαρμογές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, οι εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι ενισχύσεις που θα δοθούν στους νέους επιχειρηματίες θα χορηγηθούν βάσει του κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}23{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ