Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

“Βομβα” Μανιτάκη στο Δημόσιο

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, αποφάσισε να κρεμάσει επί… ξύλου χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους ο «αριστερός» υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.

Ηδη η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες απολύσεις υπαλλήλων κυρίως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα ΝΠΠΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου και των ΟΤΑ ξεκίνησε με το νομοσχέδιο που έδωσε για διαβούλευση έωςι τις 14 Μαΐου ο αρμόδιος υπουργός. Αμέσως μετά θα αρχίσουν να εκδίδονται σωρηδόν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Με το νομοσχέδιο που έδωσε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης για διαβούλευση ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκης δίνεται η δυνατότητα συγχώνευσης, κατάργησης ακόμη και μετατροπής των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε αυτά να οδηγούνται είτε στην έξοδο είτε, στην καλύτερη περίπτωση, σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα. Παράλληλα, με βάση τους νέους οργανισμούς και των υπουργείων αναμένεται να ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας πάνω από 2.000 υπάλληλοι υπουργείων.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4: «Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού».

Επιπλέον, στο άρθρο 1 παρ. 4 του νομοσχεδίου προβλέπεται: «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να προβλέπεται:

α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.

β) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.

γ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.

δ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

ε) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων. στ) Η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε ισχύ. Και

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας».

Κατοχυρώνεται η κινητικότητα

Με το νομοσχέδιο μειώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας που απαιτούνταν για τη διεκδίκηση θέσης γενικού διευθυντή από 15 σε 12 έτη. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.

β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.

γ. Ως προϊστάμενοι Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους».

Επιπλέον, για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας, στα οποία περιγράφονται η αποδοτικότητα και οι στόχοι τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυστηροποιείται το καθεστώς χορήγησης αναρρωτικών αδειών, καθώς, μεταξύ άλλων, θα δίνονται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου, ενώ προβλέπεται και ανώτατο όριο.

Αναφορικά με την αυτοδίκαιη αργία, το νομοσχέδιο ανοίγει ένα παράθυρο για την επιστροφή υπαλλήλων προτού την οριστική τους δικαίωση από τη Δικαιοσύνη.

Στο σημείωμά του που συνοδεύει τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκης ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «κατοχυρώνεται ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης και αναμόρφωσης των νομικών προσώπων δημοσίου τομέα με Προεδρικό Διάταγμα».

Την ίδια ώρα 4.413 προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ

Την ίδια ώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες απολύσεις συνεχίζονται εκατοντάδες προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους. Μετά την απόφαση για τις 4.090 προσλήψεις την προηγούμενη εβδομάδα, έρχονται ακόμη 4.413. Συγκεκριμένα:

Την πρόσληψη 4.413 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.) σε 176 ΟΤΑ της χώρας προβλέπει σχέδιο ΚΥΑ που υπέγραψε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω σχέδιο θα διαβιβαστεί άμεσα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης με τη συνυπογραφή του υπουργού Οικονομικών θα ενημερωθούν οι ΟΤΑ για τη διενέργεια της εγκεκριμένης πρόσληψης, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύουν, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχε ανακοινωθεί από το ΥΠΕΣ η πρόσληψη 4.090 συμβασιούχων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Επρόκειτο για συμβάσεις που είχαν στο επίκεντρό τους τη «Βοήθεια στο σπίτι», τη δασοπυρόσβεση και τους παιδικούς σταθμούς. Τη σχετική ΚΥΑ είχαν υπογράψει ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο αν. υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Νίκος Ελευθερόγλου

{{-PCOUNT-}}26{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ