Δευτέρα, 10 Μάι 2021

Το Σάββατο 05.12 με την «δημοκρατία»: 1944 Η Εποποιία του Μακρυγιάννη

Το Σάββατo με την δημοκρατία 05.12: 1944 Η Εποποιία του Μακρυγιάννη

Το ιστορικό βιβλίο του Γεωργίου Σαμουήλ για τα δραματικά γεγονότα της Μάχης των Αθηνών.

Η αυθεντική περιγραφή και οι πραγματικές συνθήκες για τις αιματηρές μέρες του Δεκέμβρη του 44.

Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί!

Σημείωμα οπισθόφυλλου:

Ἡ μάχη τοῦ Συντάγματος Χωροφυλακῆς Ἀθηνῶν (Μακρυγιάννη) ἐναντίον τῆς ἐρυθρᾶς συνωμοσίας ἀναμφισβητήτως ἀπο τελεῖ ἔναν ἱστορικόν σταθμόν εἰς τήν ζωήν τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος. Αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, τῆς βίας καί τῆς βαρβαρότητος ἐπωφελούμεναι τῆς δη μιουργηθείσης ἀνωμάλου καταστάσεως κατά τ;άς πρώτας ἡμέρας με τά τήν ἀπε λευθέρωσιν, ἐπεδίωξαν διά στασιαστικοῦ κινήματος νά καταλάβουν τήν Ἀρχήν καί νά ἐπι βάλ λουν τό Κράτος τοῦ τρόμου καί τῆς τυραννίας.

Ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς. μέ τήν Πρωτεύουσάν της, πλήν ἐλαχίστου μέρους αὐτῆς, εἰς τό κέντρον τῶν Ἀθηνῶν, εἶχεν περιέλθει εἰς χείρας τῶν στασιαστῶν τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ.

Εἰς τήν πολιορκημένην συνοικίαν Μακρυγιάννη ἤδρευεν ἐντός πεπαλαιωμένων στρατώνων τό Σύνταγμα Χωρ/κής Ἀθηνῶν, πού ἀπετέλει τήν τελευταίαν νησίδα ἀντιστάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πρωτευούσης. Ἐναντίον τοῦ Συντάγματος τούτου ἐξαπελύθησαν αἱ σφοδρότεραι ἐπιθέσεις τῶν ἐνόπλων κομμουνιστῶν διά τήν κατάληψίν του, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἐάν ἐπετύγχανεν θά εἶχεν ὡς ἄμεσον συνέχειαν τήν ὑποδούλωσιν τῆς χώ ρας εἰς αὐτούς, δεδομένου ὅτι, οὐδεμία ἄλλη ὑπολογίσιμος ἑστία ἀντιστάσεως ὑπῆρχεν ἐντός τῶν Ἀθηνῶν.

Δικαίως ὅθεν ἡ μάχη αὕτη ἐχα ρακτηρίσθη ὡς «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ἡ ὁποία πράγματι ἔσω σε τήν Ἑλλάδα καί τόν πολιτισμόν της.

Λόγω τῆς ἐξαιρετικῆς σημασίας τήν ὁποίαν ἐνέχει ἡ μάχη αὕτη τοῦ Συντάγματος Χωροφυλακῆς, τόσον ὁ ἡμερήσιος ὅσον καί ὁ περιοδικός τύπος κατ’ ἐπανάληψιν ἠσχολήθησαν μέ τό θέμα τοῦτο καί ἐδημοσίευσαν διαφόρους περιγραφάς τοῦ σκληροῦ ἀγῶνος πού ἔλαβε χώραν κατά τάς αἱματηράς ἐκείνας ἡμέρας τοῦ Δεκεμβρίου 1944. Ἐν τούτοις, καίτοι παρῆλθον ἔκτοτε πέντε ὁλόκληρα ἔτη, ὁ Ἑλλη νικός Λαός δέν κατέστη δυνατόν νά λάβη γνῶσιν τῆς αὐθεντικῆς περιγραφῆς καί τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν ὑπό τάς ὁποίας ἐδό θησαν αἱ μάχαι τοῦ Συντάγματος λόγω τοῦ μεσολαβήσαντος συμμοριακοῦ πολέμου.

Ἤδη ἐπιθυμῶν νά φέρω εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος βάσει ἐπισήμων στοιχείων τά δραματικά γεγονότα πού συνθέτουν τήν «ἐποποιίαν τοῦ Μακρυγιάννη» προβαίνω εἰς τήν ἔκδοσιν τοῦ ἀνά χεῖρας βιβλίου μέ τήν πεποίθησιν, ὅτι τό ἔργον μου τοῦτο θά ἀποτελέσει διά τόν ἱστορικόν τοῦ μέλλοντος σημαντικόν βοήθημα διά τήν συγγραφήν τῆς ἱστορίας τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλάδος.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ